e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Termokoterle yapılan sünnet sonrası gelişen fimozisin tedavisinde topikal steroid kremlerin etkinliği var mı? []
. 2023; 25(2): 67-72 | DOI: 10.24898/tandro.2023.63496

Termokoterle yapılan sünnet sonrası gelişen fimozisin tedavisinde topikal steroid kremlerin etkinliği var mı?

Kenan Yalçın
Tokat Medikal Park Hastanesi Üroloji Kliniği, Tokat, Türkiye

AMAÇ: Termokoter cihazı hızlı ve güvenli sünnet için lokal anestezi altında yapılan sünnetlerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Termokoterle yapılan sünnetlerden sonra gelişebilecek komplikasyonlardan birisi de patolojik fimozisdir. Bu komplikasyonun tedavisi genellikle cerrahi revizyondur. Medikal tedavisi ile ilgili litaretürde çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmamızda termokoterle sünnet sonrası gelişen patolojik fimozisin tedavisinde topikal kortikosteroid uygulanmasının etkinliğini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2011–2021 yılları arasında hastanemizde sünnet sonrası patolojik fimozis komplikasyonu gelişen, yaşları 1–9 arasında değişen, 54 hastanın verileri rektospektif olarak incelendi. Termokoter kullanılarak yapılan sünnetlerden sonra gelişen fimozis vakalarında topikal kortikosteroid uygulanmasının etkinliğini değerlendirildi.
BULGULAR: Termokoterle sünnet sonrası grade 5 fimozis gelişen 38 vakada steroid tedavisine yanıt alınamadı. Grade 4 fimozis gelişen sekiz hastanın altısında steroid tedavisine yanıt alınamadı. Iki vakada kısmi yanıt alınıp grade 3 seviyesine gerilemesine rağmen tam iyileşme sağlanamayıp 2–3 hafta içinde tekrardan grade 4 fimozis gelişti. Tüm hastalara oldukça güçlü steroid olan %0,05 klobetazol propiyonat (dermovate %0,05 50 gr, Türkiye) 6–8 hafta boyunca sabah akşam uygulandı ve hiçbir yanıt alınamayan 46 vakanın hepsine sünnet revizyonu yapıldı. Sekiz vakada ise hasta yakınları topikal kortikosteroid uygulanması kabul etmedi ve sünnet revizyonu yapıldı.
SONUÇ: Sonuç olarak termokoterle sünnet sonrası gelişen yüksek dereceli patolojik fimozis gelişen vakalarda topikal steroid kremler etkili bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: termokoter, fimozis, sünnet, topikal steorid, enflamasyon

Do topical steroid creams have efficiency on the treatment of phimosis evolving after circumcision implemented with thermocautery?

Kenan Yalçın
Tokat Medical Park Hospital Urology Clinic

OBJECTIVE: Thermocautery device is commonly used in circumcisions implemented under local an anaesthesia for a quick and safe circumcision. One of the complications that might evolve after circumcision implemented with thermocautery is pathological phimosis. Treatment of this complication is generally surgical revision. There are very few studies in the literature about it’s medical treatment. In this study, we aimed to search the efficiency of topical corticosteroid application in the the treatment of pathological phimosis evolving after circumcision implemented with thermocautery.
MATRERIAL and METHODS: Datas of 54 patients aged 1–9 who evolved pathological phimosis complication after circumcision in our hospital between 2011–2021 were examined retrospectively. Efficiency of topical corticosteroid application in the treatment of pathological phimosis evolving after circumcision implemented with thermocautery was evaluated.
RESULTS: In 38 cases which grade 5 phimosis evolved after surgery there was no response to steroid treatment. In 6 of the 8 patients who evolved grade 4 phimosis there was no response to steroid treatment. Although there was partial response and regression to grade 3 in two patients, full recovery was not achieved and grade 4 phimosis reevolved in 2–3 weeks. 0.05% clobetasol propionate a highly strong steroid (Dermovate 0.05% 50 gr, Turkey) for 6–8 weeks morning and evening was implemented to all of the patients and circumcision revision was made in all 46 patients with no response. In 8 cases patient’s relatives did not accept topical corticosteroid and circumcision revision was made.
CONCLUSION: As a result, topical steroid is not found to be effective in the treatment of phimosis evolving after circumcision implemented with thermocautery.

Keywords: thermocautery, phimosis, circumcision, topical steorid, inflammation

Kenan Yalçın. Do topical steroid creams have efficiency on the treatment of phimosis evolving after circumcision implemented with thermocautery?. . 2023; 25(2): 67-72

Sorumlu Yazar: Kenan Yalçın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale