e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Metabolik sendrom ile ilişkili erektil disfonksiyonun medikal tedavisi []
. 2018; 20(1): 16-20 | DOI: 10.24898/tandro.2018.55477

Metabolik sendrom ile ilişkili erektil disfonksiyonun medikal tedavisi

Ali Atan
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Metabolik sendrom diyabetes mellitus, hipertansiyon, obezite ve dislipedimiye bağlı meydana gelen önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Genelde kardiyovasküler sağlık açısından dikkate alınması gereken bir durum olarak algılanmasına karşın ürolojik hastalıklar açısından da dikkate alınması gereken bir sorundur. Metabolik sendrom varlığında en sık görülen ürolojik rahatsızlıklardan birisi erektil disfonksiyondur. Metabolik sendromlu kişilerdeki erektil disfonksiyon tedavisinde ilk olarak yaşam tarzının düzeltilmesi ve diyabet, dislipidemi ve hipertansiyon gibi eşlik eden diğer patolojilerin düzeltilmesi gereklidir. Bunlara ek olarak, testosteron replasman tedavisi, aromataz inhibitörleri ve PDE5i’lerinin kullanımı mümkündür. Bu seçeneklerin beklenen faydayı sağlamadığı kişilerde cerrahi tedavi olarak penil protez implantasyonu da uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, erektil disfonksiyon, tedavi

Treatment of erectile dysfunction related to metabolic syndrome

Ali Atan
Gazi University, School of Medicine, Department of Urology, Ankara, Turkey

Metabolic syndrome is one of the major public health problems which happens due to diabetes mellitus, hypertension, obesity and dyslipidemia. Although it is perceived as a condition that should be taken into consideration in terms of cardiovascular health in general, it is a problem that should be taken into account in terms of urological diseases. One of the most common urological disorders in the presence of metabolic syndrome is erectile dysfunction. In the treatment of erectile dysfunction in people with metabolic syndrome, it is first necessary to correct lifestyle and other accompanying pathologies such as diabetes, dyslipidemia and hypertension. In addition, it is possible to use testosterone replacement therapy, aromatase inhibitors and PDE-5i. Penile prosthesis implantation can also be applied as a surgical treatment in those who do not have the expected benefit of these options.

Keywords: Metabolic syndrome, erectile dysfunction, treatment

Ali Atan. Treatment of erectile dysfunction related to metabolic syndrome. . 2018; 20(1): 16-20

Sorumlu Yazar: Ali Atan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale