e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Yerli popülasyon ve mülteci hasta gruplarında azospermi oranları ve etkileyen faktörler []
. 2019; 21(2): 45-49 | DOI: 10.24898/tandro.2019.04900

Yerli popülasyon ve mülteci hasta gruplarında azospermi oranları ve etkileyen faktörler

Serdar Toksöz1, Yalçın Kızılkan2
1Hatay Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Hatay, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Hastanemize erkek infertilitesi şikayetiyle başvuran yerli popülasyon/ mülteci hasta gruplarında saptanan azospermi oranları ve buna etki etmesi olası faktörler değerlendirildi.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kliniğimizde Ocak 2017 ile Temmuz 2018 yılları arasında erkek infertilitesi nedeniyle başvuran ve azospermi saptanan 626 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya alınan hastalar yerli popülasyon ve mülteciler olarak iki gruba ayrıldı. Mülteciler de kampta yaşayanlar ve kamp dışında yaşayanlar olarak ayrıca değerlendirildi. Hastaların yaş, serum Folikül stimülan hormon, Lüteinizan hormon, total Testosteron düzeyleri, skrotal ultrasonografi sonuçları, varikosel varlığı ve varikoselektomi operasyonu bilgileri değerlendirildi.
BULGULAR: Yerli popülasyonda azospermik hasta sayısı %12,4 (377) iken mültecilerde bu sayı %17,4 (249) idi. Azospermik hasta sayısı mülteci hasta grubunda yerli popülasyon grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0,05). Kamp dışında ve kampta yaşayan mülteci hasta grupları arasından azospermi açısından sayısal olarak belirgin fark olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Yerli popülasyon ve mülteci hasta grubunda hormon değerleri, skrotal USG bulguları, varikosel varlığı ve varikoselektomi operasyonu geçirme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi.
SONUÇ: Çalışmamızda azospermik hastaların mülteci hasta grubunda yerli popülasyona göre daha fazla oranda görülmesi istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görüldü. Mültecilerde bağımsız değişkenlerin benzer olmasına rağmen azospermi oranlarının yüksek olmasının beslenme, barınma ve strese bağlı olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Erkek infertilitesi, azospermi, mülteciler

Azoospermia rates and affecting factors in local population and refugee patient groups

Serdar Toksöz1, Yalçın Kızılkan2
1Hatay State Hospital, Departments of Urology, Hatay
2Ankara Numune Training And Research Hospital, Departments of Urology, Ankara

OBJECTIVE: In this study we aimed to evaluate the rates of azoospermia in the local population/refugee patient groups and parameters that may have an effect who were applied to our hospital with male infertility.
MATRERIAL and METHODS: We evaluated 626 patients with male infertility who were diagnosed with azoospermia between January 2017 and July 2018 retrospectively. The patients were divided into two groups as local population and refugees. Refugees were also divided as campers and living outside the camps. Age, serum follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, total testosterone levels, scrotal ultrasonography (usg) results, presence of varicocele and varicocelectomy operation were evaluated.
RESULTS: The number of azoospermic patients was 12.4% (377) in local population, this number was 17.4% (249) in refugees. The number of azoospermic patients was significantly higher in the refugee patient group compared to the local population group (p<0.05). Although there was a significant difference in terms of azoospermia among refugee patient groups living outside the camps and in the camps, this difference was not statistically significant. There was no statistically significant difference between the ratio of hormone values, scrotal USG results, varicocele presence and varicocelectomy operation in the native population and refugee patient group.
CONCLUSION: In our study, we found that azoospermic patients were higher than local population in refugee patient group and it was statistically significant. Although the independent variables were similar in the refugees, the high rates of azoospermia were thought to be due to factors such as nutrition, shelter and stress.

Keywords: Male infertility, azoospermia, refugees

Serdar Toksöz, Yalçın Kızılkan. Azoospermia rates and affecting factors in local population and refugee patient groups. . 2019; 21(2): 45-49

Sorumlu Yazar: Serdar Toksöz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale