e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Prostat lazer cerrahileri sonrası erektil ve ejakülatuvar fonksiyonlar []
. 2023; 25(4): 272-275 | DOI: 10.24898/tandro.2023.98475

Prostat lazer cerrahileri sonrası erektil ve ejakülatuvar fonksiyonlar

Abdullah Gölbaşı1, Halil Tosun2, Emre Can Akınsal2, Gökhan Sönmez2, Numan Baydilli2
1Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanan erkeklerde alt üriner sistem semptomları (AÜSS) ve düşük yaşam kalitesi ile sonuçlanan yaygın bir sağlık durumudur. Prostata yönelik uygulanan cerrahiler içerisinde yakın zamana kadar transüretral prostatektomi (TUR-P) altın standart olarak kabul görmekteydi ancak gelişen lazer teknolojileri ile yapılan prostat enükleasyonu yöntemleri TUR-P’ye güçlü bir rakip olmuş ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Prostata yönelik uygulanan tüm cerrahi prosedürlerin cinsel fonksiyonlar üzerine etkileri birçok araştırmaya konu olmuştur. Kaliteli yaşamın ön plana çıktığı ve teknolojik gelişmelerin giderek arttığı günümüzde BPH’nin cerrahi tedavisinde cinsel fonksiyonlar üzerine minimal etkisi olan tedavi yöntemi arayışları artmıştır. Bu derlemede BPH tedavisinde uygulanan lazer cerrahilerinin erektil ve ejakülatuvar fonksiyona etkisi güncel literatür eşliğinde sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: benign prostat hiperplazisi, HOLEP, ThuFLEP, erektil fonksiyon, ejakülatuvar Fonksiyon

Erectile and ejaculative functions after prostate laser surgery

Abdullah Gölbaşı1, Halil Tosun2, Emre Can Akınsal2, Gökhan Sönmez2, Numan Baydilli2
1Department of Urology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey.
2Department of Urology, Erciyes University Faculty of Medicine

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a common health condition in aging men resulting in lower urinary tract symptoms (LUTS) and poor quality of life. Until recently, transurethral prostatectomy (TUR-P) was considered the gold standard for prostate surgery, but prostate enucleation methods using advanced laser technologies have become a strong competitor to TUR-P and have become widely used. The effects of all surgical procedures performed for prostate on sexual functions have been the subject of many studies. In today’s world where quality of life is emphasized and technological advances are increasing, the search for treatment methods with minimal effect on sexual function in the surgical treatment of BPH has increased. In this review, the effects of laser surgeries in the treatment of BPH on erectile and ejaculatory function will be presented with the current literature.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, HOLEP, ThuFLEP, erectile function, ejaculatory function

Abdullah Gölbaşı, Halil Tosun, Emre Can Akınsal, Gökhan Sönmez, Numan Baydilli. Erectile and ejaculative functions after prostate laser surgery. . 2023; 25(4): 272-275

Sorumlu Yazar: Abdullah Gölbaşı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale