e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Vücut kitle indeksi, testis hacmi, penis uzunluğu: Adölesan dönemi öncesi çocuklarda genel durumun yeniden gözden geçirilmesi []
. 2022; 24(4): 242-248 | DOI: 10.24898/tandro.2022.68442

Vücut kitle indeksi, testis hacmi, penis uzunluğu: Adölesan dönemi öncesi çocuklarda genel durumun yeniden gözden geçirilmesi

Müslüm Ergün1, Süleyman Sağır2, Sule Allahverdi3
1İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2İslahiye Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye
3Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızın amacı puberte öncesi çocuklarda yaşa göre penis boyu ve testis hacmi için referanslar elde etmek ve bu ölçümün puberte öncesi çocuklarda penis ve testis ölçümü açısından var olan standardizasyonlara katkı sağlamaktır. Ayrıca çocuklarda penis boyu ve testis hacminin çocuğun boyu, kilosu ve vücut kitle indeksi (VKİ) arasında ilişki olup olmadığını araştırmayı hedefledik.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kliniğimize başvuran 1201 çocuğun penis boyunu cetvelle ve testis hacmini ultrasonla ölçüp, bu değerleri çocuğun boyu, kilosu ve vücut kitle indeksi ile karşılaştırdık. Hastaların klinik bilgileri tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelenerek toplandı. Araştırma Kesitsel tipte bir çalışmadır. Tanımlayıcı istatistik olarak yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Tek değişkenli analizlerde student t-testi kullanılmıştır. Çalışmada SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analizler yapılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılanların ortalama yaşı 4,35±2,65 yıl, ortalama boy ölçümleri 104,23±22,61 cm, ortalama kilo ölçümleri 18,31±8,63 kg ve ortalama VKİ (vücut kitle indeksi) ölçümleri 16,06±2,64 kg/m²’dir. Yaş, boy, kilo ile VKİ değerleri arttıkça ortalama testis hacmi ve penis boyu artmaktadır (p<0,001). Katılımcıların ortalama penis boyu 5,43±1,11 cm uzunluğunda, ortalama testis hacmi 3,15±1,18 ml ölçülmüştür. Penis boyu arttıkça ortalama testis hacmi artmaktadır (p<0,001). Katılımcıların sağ testis hacmi ortalama 3,15±1,19 ml ve sol testis hacmi 3,15±1,19 ml şeklindedir ve ölçümler birbirine benzerlik göstermektedir (p=0,361).
SONUÇ: Sonuç olarak 0–10 yaş grubunda penis boyu ve testis hacminin çocukların yaş kilo VKİ si arasında güçlü bir korelasyon mevcuttur. Bununla beraber erkek çocuklarda penis boyu ve testis hacmi arasında da güçlü bir ilişki olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: testis hacmi, penis uzunluğu, prepuberte

Body mass index, testicular volume, penile length: A review of the general situation in pre-adolescent children

Müslüm Ergün1, Süleyman Sağır2, Sule Allahverdi3
1İstanbul Atlas University Hospital Urology Clinic, Istanbul
2İslahiye State Hospital Urology Clinic, Gaziantep
3Kayapinar District Health Directorate, Diyarbakır

OBJECTIVE: The aim of our study is to obtain references for penile length and testicular volume according to age in prepubertal children and to contribute to the standardization of this measurement in terms of penis and testis measurement in prepubertal children. In addition, we aimed to investigate whether there is a relationship between penile length and testicular volume in children, height, weight and body mass index (BMI).
MATRERIAL and METHODS: We measured the penile length with a ruler and the testicular volume with ultrasound in 1201 children who applied to our clinic, and compared these values with the child’s height, weight and body mass index. The research is a cross-sectional study. Percentage, mean and standard deviation were used as descriptive statistics. Student t-test was used for univariate analyses. In the study, analyses were made using the SPSS 20.0 package program.
RESULTS: The mean age of the participants in the study was 4.35±2.65 years, average height measurements were 104.23±22.61 cm, average weight measurements were 18.31±8.63 kg, and average BMI (body mass index) measurements were 16.06±2.64 kg/m². As age, height, weight and BMI values increase, mean testicular volume and penile length increase (p<0.001). The mean penile length of the participants was 5.43±1.11 cm, and the mean testicular volume was 3.15±1.18 ml. Mean testicular volume increases as penis length increases (p<0.001). The mean right testicular volume of the participants was 3.15±1.19 ml and the left testicular volume was 3.15±1.19 ml, and the measurements were similar to each other (p=0.361)
CONCLUSION: As a result, there is a strong correlation between the penis length and testicular volume in the 0–10 age group, and the age-weight BMI of the children. However, we also found a strong relationship between penile length and testicular volume in boys.

Keywords: testicular volume, penis length, prepuberty

Müslüm Ergün, Süleyman Sağır, Sule Allahverdi. Body mass index, testicular volume, penile length: A review of the general situation in pre-adolescent children. . 2022; 24(4): 242-248

Sorumlu Yazar: Süleyman Sağır, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale