e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Hematospermili hastaya yaklaşım []
. 2023; 25(4): 267-271 | DOI: 10.24898/tandro.2023.43402

Hematospermili hastaya yaklaşım

Halil Tosun1, Abdullah Gölbaşı2, Emre Can Akınsal1, Gökhan Sönmez1, Numan Baydilli1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2SBÜ Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

Hematospermi veya hemospermi semende taze veya beklemiş kanın varlığı olarak tanımlanır. Enfeksiyöz, inflamatuar, iyatrojenik, travmatik, anatomik, neoplastik, vasküler ve sistemik faktörler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler hematospermiye neden olabilir. En çok 40 yaşın altındaki erkeklerde görülür ve nedeni genellikle iyi huyludur; yine de tek bir hematospermi epizodu bile temel bir tanısal değerlendirme gerektirir. Değerlendirmenin temel amacı, hematosperminin altta yatan önemli veya tedavi edilebilir nedenlerini belirlemek ve tam değerlendirme sonrasında herhangi bir nedensel faktör tespit edilemediği takdirde hastaya yeniden güvence vermektir. Bu derleme, hematosperminin altta yatan nedenlerine dayalı olarak ayrıntılı öykü, fizik muayene, uygun laboratuvar incelemeleri ve tanısal görüntülemeyi içeren yaklaşım yönetimini göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: hematospermi, analiz, semen, kan

Evaluation of the patient with hematospermia

Halil Tosun1, Abdullah Gölbaşı2, Emre Can Akınsal1, Gökhan Sönmez1, Numan Baydilli1
1Erciyes University Faculty Of Medicine, Department Of Urology
2University Of Health Sciences Kayseri City Hospital, Department Of Urology

Hematospermia or hemospermia is defined as the presence of fresh or stale blood in the semen. Various factors can cause hematospermia, including infectious, inflammatory, iatrogenic, traumatic, anatomical, neoplastic, vascular, and systemic factors. It is most common in men under the age of 40 and the cause is usually benign; however, even a single episode of hematospermia requires basic diagnostic evaluation. The main purpose of the evaluation is to identify significant underlying or treatable causes of hematospermia and to reassure the patient if no causal factor is identified after full evaluation. This review aims to demonstrate the management of hematospermia, which includes detailed history, physical examination, appropriate laboratory examinations and diagnostic imaging, based on the underlying causes.

Keywords: Hematospermia, analysis, semen, blood

Halil Tosun, Abdullah Gölbaşı, Emre Can Akınsal, Gökhan Sönmez, Numan Baydilli. Evaluation of the patient with hematospermia. . 2023; 25(4): 267-271

Sorumlu Yazar: Halil Tosun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale