e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Doğum sonu dönemdeki kadınlarda benlik saygısı ve cinsel yaşam kalitesi: kesitsel bir çalışma []
. 2023; 25(4): 246-254 | DOI: 10.24898/tandro.2023.26023

Doğum sonu dönemdeki kadınlarda benlik saygısı ve cinsel yaşam kalitesi: kesitsel bir çalışma

Ekin Dila Topaloğlu Ören1, Öznur Yaşar2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Balikesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Balıkesir, Türkiye

AMAÇ: Bu araştırma, doğum sonu dönemdeki kadınlarda benlik saygısı ve cinsel yaşam kalitesi düzeyini belirlemek ve arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma, Mart- Temmuz 2023 tarihleri arasında, Türkiye’nin batısı İzmir’de, bir eğitim araştırma hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerine doğum sonrası rutin kontrol için gelen kadınlar ile yürütülmüştür. Çalışmaya doğum sonu dönemde ilk altı haftasını tamamlayan ve cinsel yönden aktif 221 kadın dâhil edilmiştir. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Tanıtıcı verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, tanıtıcı veriler ile ölçek puanlarının karşılaştırılmasında t testi ve tek yönlü varyans analizi, ölçekler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için korelasyon analizi yapılmıştır. Cinsel yaşam kalitesini yordayan faktörlerin belirlenmesi için çoklu doğrusal regrasyon analizi yapılmıştır.
BULGULAR: Kadınların yaş ortalaması 27,33±5,97, eşinin yaş ortalaması 31,33±6,81 ve evlilik süresi ortalaması 5,15±3,55’tir. Kadınların Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) toplam puan ortalaması 15,68±2,49 (12–22) ve Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği (CYKÖ) toplam puan ortalaması 51,68±14,16 (17–95)’dır. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve CYKÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişki vardır (p<0,05). Kadınların aile tipi, gebelik öncesi ve doğum sonu dönemde cinsel yaşamda sorun yaşama durumu ile RBSÖ toplam puan ortalamaları arasında; doğumdan sonra geçen süre, gebelik öncesi, gebelik ve doğum sonu dönemde cinsel yaşamda sorun yaşama durumu ile CYKÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Cinsel yaşam kalitesini etkileyen en önemli yordayıcının doğum sonu cinsel yaşamda sorun yaşama olduğu belirlenmiştir (B=-14,446; p=0,000).
SONUÇ: Araştırmada kadınların benlik saygılarının yüksek ve cinsel yaşam kalitelerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kadınların benlik sayısı düzeyleri artması cinsel yaşam kalitelerini artırmakta ve cinsel yaşamda sorun yaşamak hem benlik saygısını hem de cinsel yaşam kalitesini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: doğum sonu dönem, benlik saygısı, cinsel yaşam, cinsel yaşam kalitesi

Self-esteem and quality of sexual life in women at the postpartum period: A cross-sectional study

Ekin Dila Topaloğlu Ören1, Öznur Yaşar2
1Department of Obstetrics and Gynecology Nursing/ Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Science, İzmir, TURKEY
2Balikesir University Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Balikesir, Türkiye

OBJECTIVE: This research was conducted to determine the level of selfesteem and quality of sexual life in postpartum women and to examine the relationship between them.
MATRERIAL and METHODS: This descriptive and cross-sectional study was conducted with women who came to the Obstetrics and Gynecology Outpatient Policlinic of a training and research hospital in Izmir, western Turkey, for routine postpartum control between March and July 2023. A total of 221 sexually active women who completed their first six weeks in the postpartum period were included in the study. Data were collected using the “Descriptive Information Form”, “Rosenberg Self-Esteem Scale” and “Sexual Life Quality Scale”. Number, percentage, mean and standard deviation were used to evaluate the descriptive data, t-test and One Way ANOVA were used to compare the descriptive data and scale scores, and correlation analysis was used to determine the relationship between the scales. Multiple linear regression analysis was performed to determine the factors that predicted the quality of sexual life.
RESULTS: The mean age of the women was 27.33±5.97, the mean age of their spouse was 31.33±6.81 and the mean duration of marriage was 5.15±3.55. The mean total score of women’s RSES was 15.68±2.49 (12– 22) and the mean total score of SLQS was 51.68±14.16 (17–95). There is a statistically significant and positive low correlation between the total mean scores of RSES and SLQS (p<0.05). It was determined that there was a statistically significant difference between family type, having problems in sexual life in the pre-pregnancy and postpartum period and the total mean of RSES score, and the duration after delivery, the status of having problems in sexual life in the pre-pregnancy, pregnancy and postpartum period, and the total mean of SLQS scores (p<0.05). It was determined that the most important predictor affecting the quality of sexual life was having problems in postnatal sexual life.
CONCLUSION: In the study, it was determined that the self-esteem of women was high and their quality of sexual life was moderate. The increase in women’s self-esteem levels increases their quality of sexual life and having problems in sexual life affects both self-esteem and quality of sexual life.

Keywords: postpartum, self-esteem, sexual life, sexual life quality

Ekin Dila Topaloğlu Ören, Öznur Yaşar. Self-esteem and quality of sexual life in women at the postpartum period: A cross-sectional study. . 2023; 25(4): 246-254

Sorumlu Yazar: Ekin Dila Topaloğlu Ören, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale