e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Revizyon yapılan sünnet komplikasyonlarının retrospektif analizi []
. 2023; 25(4): 221-226 | DOI: 10.24898/tandro.2023.01488

Revizyon yapılan sünnet komplikasyonlarının retrospektif analizi

Cem Kaya1, Gökhan Arkan1, Sibel Eryılmaz1, Aslı Sevimli1, Alparslan Kapısız1, Ramazan Karabulut1, Zafer Türkyılmaz1, Ali Atan2, Kaan Sönmez1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Sünnet, dünya çapında en yaygın yapılan ameliyatlardan biridir. Bu çalışma ile sünnet komplikasyonları ve özellikle revizyon nedenleri açığa çıkarılmaya çalışılacaktır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2015 ile 2022 tarihleri arasında dış merkezlerde sünnet yapılan ve revizyon için başvuran hastalar geriye dönük olarak incelendi. Uygun görülen 68 hasta yaş, sünnet yöntemi, sünneti yapan kişinin uzmanlığı, anestezi türü ve revizyon nedeni açısından incelendi.
BULGULAR: Toplamda 76 revizyon yapılırken; kanama 10, sünnet derisinin çok bırakılması 10, meatal darlık 13, inkluzyon kisti altı, gömük penis yedi ve penil kordi altı vaka ile ençok görülen komplikasyonlardı. Hastaların ortalama sünnet olma yaşı 12,76±2,01 ay iken 61 komplikasyon bir yaş ve altında ki çocuklarda gelişmişti. Komplikasyon tespit edilenlerin 50’si cerrahi yolla (%65,8), 26’sı (%34,2) klips ile yapılan sünnetlerdi. Komplikasyonların %67,1’i lokal anestezi geri kalan %37,9’u genel anestezi ile yapılan işlem sonrası olmuştu. İşlemlerin 31’i uzman cerrah, 33’ü pratisyen hekim ve 12’si sağlık personeli tarafından yapılan sünnet sonrası başvurmuşlardı.
SONUÇ: Sünnet komplikasyonlarının en büyük sebebi erken yaşlarda özellikle yenidoğan döneminde yapılan sünnet olarak görülmektedir. Ayrıca monopolar koter kullanımı engellenmeli ve lokal anestezik maddelerin vazokonstruksif ajan içermemesine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: sünnet, komplikasyon, revizyon, çocuklar

Retrospective analysis of revised circumcision complications

Cem Kaya1, Gökhan Arkan1, Sibel Eryılmaz1, Aslı Sevimli1, Alparslan Kapısız1, Ramazan Karabulut1, Zafer Türkyılmaz1, Ali Atan2, Kaan Sönmez1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara-Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Urology, Ankara-Turkey

OBJECTIVE: Circumcision is one of the most commonly performed surgeries worldwide. This study will try to reveal the complications of circumcision and especially the reasons for revision.
MATRERIAL and METHODS: Patients who underwent circumcision at external centers and applied for revision between 2015 and 2022 were retrospectively examined. Sixty-eight eligible patients were examined in terms of age, circumcision method, expertise of the person performing the circumcision, type of anesthesia and reason for revision.
RESULTS: While 76 revisions were made in total; The most common complications were bleeding in 10 cases, excessive foreskin in 10 cases, meatal stenosis in 13 cases, inclusion cyst in 6 cases, buried penis in 7 cases, and penile chordee in 6 cases. While the average age of circumcision of the patients was 12.76±2.01 months, 61 complications developed in children aged 1 year and under. They applied after the circumcision, 31 of which were performed by a specialist surgeon, 33 by a general practitioner and 12 by medical personnel.
CONCLUSION: The biggest cause of circumcision complications is seen as circumcision performed at an early age, especially in the neonatal period. Additionally, the use of monopolar cautery should be avoided and care should be taken that local anesthetics do not contain vasoconstrictive agents.

Keywords: circumcision, complications, revision, children

Cem Kaya, Gökhan Arkan, Sibel Eryılmaz, Aslı Sevimli, Alparslan Kapısız, Ramazan Karabulut, Zafer Türkyılmaz, Ali Atan, Kaan Sönmez. Retrospective analysis of revised circumcision complications. . 2023; 25(4): 221-226

Sorumlu Yazar: Ramazan Karabulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale