e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Gebelikte cinsel sıkıntı ve öznel mutluluk arasındaki ilişki []
. 2023; 25(4): 233-238 | DOI: 10.24898/tandro.2023.97355

Gebelikte cinsel sıkıntı ve öznel mutluluk arasındaki ilişki

Sümeyye Barut1, Esra Sabancı Baransel2, Tuba Ucar2
1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Elazığ, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Malatya, Türkiye

AMAÇ: Çalışmada amaç gebelikte cinsel sıkıntı ve öznel mutluluk arasındaki ilişkiyi belirlemekti.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kesitsel nitelikte olan çalışma, araştırmaya alınma kriterlerini sağlayan (18 yaş ve üzerinde, herhangi bir sağlık riski olmayan gebeler) ve araştırmaya katılmayı kabul eden 420 kadınla yürütüldü. Araştırmanın örneklemine rastgele örnekleme yöntemi ile polikliniklere başvuran ve alınma kriterlerini sağlayan sağlıklı gebeler alındı. Veriler Tanıtıcı Özelikleri Belirleme Formu, Kadın Cinsel Sıkıntı Ölçeği (KCSÖ) ve Öznel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ) ile toplandı. Ölçek puan ortalamalarının karşılaştırılmasında ikiden fazla gruplarda One-Way ANOVA testi, ikili gruplarda bağımsız gruplarda t-testi kullanıldı. Ayrıca bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmada ÖMÖ toplam puanı 19,59±4,99; KCSÖ toplam puanı 24,33±6,39 olarak belirlendi. Gebelerin öznel mutlulukları ve cinsel sıkıntıları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu, gebelerin öznel mutluluk düzeylerinin artarken, cinsel sıkıntı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde azaldığı ve aralarında zayıf düzeyde ilişki olduğu belirlendi (r=-0,378, p<0,001).
SONUÇ: Çalışmada gebelerin öznel mutluluk düzeylerinin artarken, cinsel sıkıntı puan ortalamalarının azaldığı belirlendi. Bu sonuçlara göre cinsel sıkıntı yaşayan gebelerin belirlenmesi ve uygun kaynaklara yönlendirilmesi, gebelikte yaşanan cinsel sorunları en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: gebelik, cinsel sıkıntı, öznel mutluluk

The relationship between sexual distress in pregnancy and subjective happiness

Sümeyye Barut1, Esra Sabancı Baransel2, Tuba Ucar2
1Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Fırat University, Elazığ Türkiye
2Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Inonu University, Malatya Türkiye

OBJECTIVE: The aim of the study was to determine the relationship between sexual distress and subjective happiness during pregnancy.
MATRERIAL and METHODS: The cross-sectional study was conducted with 420 women who met the inclusion criteria (pregnant women aged 18 years and older, without any health risk) and agreed to participate in the study. Healthy pregnant women who applied to outpatient clinics and met the inclusion criteria were included in the sample of the study by random sampling method. Data were collected with the Descriptive Characteristics Form, the Female Sexual Distress Scale– Revised (FSDS-R), and the Subjective Happiness Scale (SHS). One- Way ANOVA test was used in groups of more than two, and t-test was used in pairs and independent groups to compare the mean scores of the scale. In addition, Pearson Product Moments Correlation Coefficient was used to determine the relationship between dependent and independent variables.
RESULTS: In the study, the total score of SHS was 19.59±4.99; The total score of FSDS-R was determined as 24.33±6.39. It was determined that there was a negative significant relationship between the subjective happiness and sexual distress of the pregnant women, while the subjective happiness levels of the pregnant women increased, the mean scores of sexual distress decreased significantly and there was a weak relationship between them (r=-0.378, p<0.001).
CONCLUSION: In the study, it was determined that while the subjective happiness levels of the pregnant women increased, their mean sexual distress score decreased. According to these results, identifying the pregnant women who have sexual difficulties and directing them to appropriate resources may help to minimize the sexual problems experienced during pregnancy.

Keywords: pregnancy, sexual distress, subjective happiness

Sümeyye Barut, Esra Sabancı Baransel, Tuba Ucar. The relationship between sexual distress in pregnancy and subjective happiness. . 2023; 25(4): 233-238

Sorumlu Yazar: Esra Sabancı Baransel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale