e-ISSN 2587-2524
Volume: 25 Issue: 3 Year: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Benign prostat hiperplazisi olan hastalarda PSA kullanımı []
. 2022; 24(4): 273-277 | DOI: 10.24898/tandro.2022.93653

Benign prostat hiperplazisi olan hastalarda PSA kullanımı

Ali Atan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Prostat Spesifik Antijen (PSA), prostat asinilerinden salgılanan bir glikoproteindir. Prostat spesifik antijen sıklıkla prostat kanseri (PKa) için kullanılan bir test olarak düşünülmesine karşın PSA hastalık özel bir belirteç değildir, organ özel bir belirteçtir. Serum PSA düzeyinin kesinlikle prostat kanseri tanısında önemli olduğu kadar prostatın diğer benign durumlarında da önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu derleme makalede serum PSA düzeyinin Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) tanısında, BPH progresyonunun öngörülmesinde, BPH medikal tedavisini seçiminde ve medikal tedavi altındaki hastaların takibindeki kullanımı anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: BPH, PSA, tanı, medikal tedavi, takip

Usage of PSA in patients with benign prostatic hyperplasia

Ali Atan
Gazi University, School Of Medicine, Department Of Urology

Prostate Specific Antigen (PSA) is a glycoprotein secreted from prostate acini. Although PSA is generally considered a test used for prostate cancer (PCa), PSA is an organ-specific marker, not a disease-specific marker. It should not be forgotten that serum PSA level is important in the diagnosis of prostate cancer as well as in other benign conditions of the prostate. In this review article, the use of serum PSA in the diagnosis of BPH, in the prediction of Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) progression, in the selection of BPH medical treatment, and in the follow-up of patients under medical treatment is described.

Keywords: BPH, PSA, diagnosis, medical treatment, follow-up

Ali Atan. Usage of PSA in patients with benign prostatic hyperplasia. . 2022; 24(4): 273-277

Sorumlu Yazar: Ali Atan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale