e-ISSN 2587-2524
Volume: 25 Issue: 3 Year: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

COVID-19 pandemisinin erkek cinsel işlev bozukluğuna ve olası etyolojik faktörlere etkisi []
. 2022; 24(4): 249-257 | DOI: 10.24898/tandro.2022.82542

COVID-19 pandemisinin erkek cinsel işlev bozukluğuna ve olası etyolojik faktörlere etkisi

Uğur Öztürk1, Mustafa Koray Kırdağ1, Alperen Kuru2, Muhammed Emin Göktepe3, Taha Kır4, Onur Özturk5
1Samsun Üniversitesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye
2Ertuğrul Gazi Aile Sağlığı Merkezi, Samsun, Türkiye
3Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Giresun, Türkiye
4Gölköy Aile Sağlığı Merkezi, Samsun, Türkiye
5Samsun Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi dünya çapında insanların sağlığı ve yaşam şekilleri üzerinde etkisini sürdürmektedir. Bu çalışmada pandeminin erkek cinsel işlev bozukluğuna ve olası etiyolojik faktörlere etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu kesitsel araştırmada 18–65 yaş arasındaki erkek katılımcılara bir veri toplama formu uygulandı ve pandemi döneminde cinselliği değerlendirmeye yönelik sıklık, istek, etki edebilecek faktörler ve ilişki çeşitleri irdelendi. Olgu grubuna üroloji kliniğine başvuran, cinsel işlev bozukluğu yakınması olan olgular dâhil edildi. Kontrol grubunu ise iki farklı aile sağlığı merkezine herhangi bir sebepten ötürü başvuru yapan olgular oluşturdu. İstatistiksel analizler SPSS versiyon 23.0 programıyla gerçekleştirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 57’si olgu (%33,14), 115’i kontrol (%66,86) grubundan, toplam 172 kişi katılmıştır. Yaş ortalaması olgu grubunda 38,72±11,15 yıl, kontrol grubunda 35,31±10,22 yıl idi. Gruplar arasında cinsel ilişki sıklığı (p=0,002), istek, peniste sertleşme ve erken boşalma problemi, partnerde cinsel problem varlığı (her biri için p<0,001) açısından farklılık saptandı. Olgu grubunda, meslek temposunda ve günlük hareket miktarında azalma ve değişmeme oranları (p=0,014 ve p=0,028), kilo artış veya azalma oranı (p=0,05), yeni bir ilaç kullanmaya başlama oranı (p=0,01), iş kaybetme/maddi kayıp kaygısı (p=0,017) daha yüksekti. Olgu grubunda vajinal seks, oral seks, öpüşme/dokunma aktivitelerinde azalma, erotik/porno yayın takibinde artış gözlendi (her biri için p<0,001). Cinsel ilişki sıklığını azaltan kaygılar irdelendiğinde ‘Hastalık kapma kaygısı’ ve ‘Partnerinde veya ailesinde sağlık bozukluğu kaygısı’ oranları yüksekti (sırasıyla, p=0,001, p=0,008). Olgu grubunda cinsel ilişki sıklığının azalmasına cinsel ilişki isteğinde azalmanın etkisinin olduğu gözlendi (p=0,013).
SONUÇ: Pandemi döneminde yaşanan kaygılar, hareketsizlik ve kilo artışı, yeni ilaç kullanmaya başlama gibi faktörler erkek cinselliğini olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, erkek, cinsel işlev bozukluğu, erektil disfoksiyon, birinci basamak

Influence of the COVID-19 pandemic on male sexual dysfunction and potential etiological factors

Uğur Öztürk1, Mustafa Koray Kırdağ1, Alperen Kuru2, Muhammed Emin Göktepe3, Taha Kır4, Onur Özturk5
1Department of Urology, University of Samsun, Training and Research Hospital, Samsun, Turkey.
2Ertuğrul Gazi Family Health Center, Samsun, Turkey.
3Giresun University Training and Research Hospital Family Medicine Clinic, Giresun, Turkey
4Gölköy Family Health Center, Samsun, Turkey
5Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey.

OBJECTIVE: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has continued to affect human health and lifestyles worldwide. In this study, we aimed to investigate the effect of COVID-19 pandemic on male sexual dysfunction and potential etiological factors.
MATRERIAL and METHODS: In this cross-sectional study, the sexuality in male participants aged 18–65 years during the pandemic was evaluated through a data collection form to investigate frequency, desire, possible contributing factors and types of intercourse. The patients who admitted to the urology clinic for sexual dysfunction were included in the case group. The control group consisted of patients who applied to two different primary care clinics for any reason. Statistical analyses were performed with SPSS version 23.0 program.
RESULTS: Among the 172 participants enrolled, 57 (33.14%) and 115 (66.86%) were categorized in the patient and control groups, respectively. The mean participant age was 38.72±11.15 years in the patient group and 35.31±10.22 years in the control group. We found intergroup differences in terms of the frequency of sexual intercourse (p=0.002), desire, erection and premature ejaculation problems, and presence of sexual problems in the partner (p<0.001 for each). In the patient group, decreased or unchanged occupational physical activity and daily movement (p=0.014 and p=0.028), weight gain or loss (p=0.05), rate of starting a new medication (p=0.01), loss of job/financial loss anxiety (p=0.017) was observed at a higher rate. A decrease in vaginal sex, oral sex, kissing/touching activities and an increase in watching pornographic or erotic content were observed in the patient group (p<0.001 for each). When the concerns that contributed to the reduced frequency of sexual intercourse were examined, it was observed that the rates of ‘Anxiety of contracting a disease’ and ‘Anxiety related to occurrence of health disorders in the partner or partner’s family’ were high (p=0.001, p=0.008, respectively). It was also observed that the decrease in sexual desire had an impact on the decrease in the frequency of sexual intercourse in the patient group (p=0,013).
CONCLUSION: Factors such as anxieties, inactivity and weight gain, and starting a new medication experienced during the pandemic adversely affected male sexuality.

Keywords: Covid-19, male, sexual dysfunction, erectile dysfunction, primary care

Uğur Öztürk, Mustafa Koray Kırdağ, Alperen Kuru, Muhammed Emin Göktepe, Taha Kır, Onur Özturk. Influence of the COVID-19 pandemic on male sexual dysfunction and potential etiological factors. . 2022; 24(4): 249-257

Sorumlu Yazar: Uğur Öztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale