e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Human Papilloma Virüsü Farkındalık ve Endişe Düzeyi Ölçeği (HPV-FEÖ): Ölçek geliştirme çalışması []
. 2023; 25(4): 239-245 | DOI: 10.24898/tandro.2023.75875

Human Papilloma Virüsü Farkındalık ve Endişe Düzeyi Ölçeği (HPV-FEÖ): Ölçek geliştirme çalışması

Tuğba Yılmaz Esencan, Ayça Demir Yıldırm, Mehtap Yıldız
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu araştırmada; kadınların Human papilloma virüsü (HPV) farkındalık ve endişe düzeylerini ölçmeyi hedefleyen bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Metodolojik tipte olan bu araştırmanın verileri, Aralık 2022 – Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul İli Avrupa yakasında bulunan Eyüp İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 16 nolu Aile Sağlığı Merkezinde kayıtlı olan, açımlayıcı faktör analizi için 270 kadın, doğrulayıcı faktör analizi için 400 kadın ve test tekrar test uygulaması için de 30 kadına uygulanarak toplanmıştır. Verilerinin analizi için IBM Sosyal Bilimlerde İstatistik Paket Programı (SPSS) sürüm 24.0 ve AMOS 26.0 paket programları kullanılmıştır.
BULGULAR: Ölçek 19 maddeden oluşmakta olup, Cronbach Alpha değeri 0,905 bulunmuştur. Ölçeğin tüm maddelerinde anlamlı farklılaşma olduğu (p<0,05), alt ve üst %27’lik dilim gruplarında ayırıcılığın sağlandığı bulunmuştur. Ölçeğin Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değeri 0,879 olarak hesaplanmıştır. Bu değer temel bileşenlerin analiz için uygun olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde Bartlett’s Testi sonuçları da (χ²=2538,404, p=0,000) verilerin birbiri ile ilişkili olduğunu ve faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir. Ölçek maddeleri üç faktöre dağılmış ve toplam varyansın %62,929’unu oluşturmaktadır. Birinci faktör sağlığından endişelenme durumu, ikinci faktör, dışlanmaktan endişelenme durumu ve üçüncü faktör farkındalık durumu olarak adlandırılmıştır.
SONUÇ: Sonuç olarak, Human Papilloma Virüsü Farkındalık ve Endişe Düzeyi Ölçeği (HPV-FEÖ) formunun, Türk toplumunda yaşayan kadınlar için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: HPV farkındalığı, HPV testi; rahim ağzı kanseri; servikal tarama; HPV endişesi, ölçek geliştirme

Human Papillomavirus Awareness and Concern Scale (HPV-ACS): A scale development study

Tuğba Yılmaz Esencan, Ayça Demir Yıldırm, Mehtap Yıldız
Uskudar University Faculty Of Health Science, Department Of Midwifery

OBJECTIVE: The aim of this study was to develop a scale to measure women’s awareness and concern levels about Human Papillomavirus (HPV).
MATRERIAL and METHODS: The data of this methodological study were collected between December 2022 and July 2023 at the 16th Family Health Center affiliated with the Eyüp District Health Directorate in the European side of Istanbul. A total of 270 women were included for exploratory factor analysis, 400 women for confirmatory factor analysis, and 30 women for test-retest application. IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program version 24.0 and AMOS 26.0 software packages were used for data analysis.
RESULTS: The scale consists of 19 items, with a Cronbach’s Alpha value of 0.905. There was a significant differentiation in all items of the scale (p<0.05), and discriminative power was achieved in the lower and upper 27% percentile groups. The Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) value of the scale was calculated as 0.879, indicating suitability for principal component analysis. Similarly, the results of Bartlett’s Test (χ²=2538.404, p=0.000) showed that the data were interrelated and suitable for factor analysis. The scale items were distributed into 3 factors, accounting for a total variance of 62.929%. The first factor was named “concern about health”, the second factor was “concern about exclusion”, and the third factor was “awareness status”.
CONCLUSION: In conclusion, it was determined that the Human Papillomavirus Awareness and Concern Level Scale (HPV-ACLS) is a valid and reliable measurement tool for women living in the Turkish society.

Keywords: HPV awareness, HPV testing; cervical cancer; cervical screening; HPV concern; scale development

Tuğba Yılmaz Esencan, Ayça Demir Yıldırm, Mehtap Yıldız. Human Papillomavirus Awareness and Concern Scale (HPV-ACS): A scale development study. . 2023; 25(4): 239-245

Sorumlu Yazar: Ayça Demir Yıldırm, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale