e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Artan prostat hacmi erektil fonksiyon ve yaşam kalitesi için bir risk faktörü müdür? []
. 2022; 24(4): 258-263 | DOI: 10.24898/tandro.2022.72324

Artan prostat hacmi erektil fonksiyon ve yaşam kalitesi için bir risk faktörü müdür?

Aykut Demirci, Halil Basar
Dr. Abdurrahim Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Benign prostat hiperplazisi (BPH) yaşlanan erkeklerde en sık alt üriner sistem semptomları (AÜSS) nedenidir. Prostat hacmi (PH) BPH’nin progresyonunu göstermesi açısından önemlidir. BPH hastalarında erektil disfonksiyon (ED) sık görülmektedir. Biz de artan prostat hacminin BPH hastalarının erektil fonksiyonunu ve yaşam kalitesini (QoL) nasıl etkilediğini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Mayıs-Ağustos 2022 tarihleri arasında kliniğimizde BPH tanısı alan 154 hasta çalışmaya alınmıştır. Prostat hacmi 30–50 cc olanlar Grup 1 (s=74), 50–80 cc olanlar Grup 2 (s=58), >80 cc olanlar Grup 3 (s=22)’e dâhil edilmiştir. Hastaların IPSS (Uluslararası Prostat Semptom Skoru) ve IIEF-5 (Uluslararası Erektil İşlev Formu-5) anketinde almış oldukları puanlar kaydedilmiştir. Uluslararası Prostat Semptom Skoru anketinde 8. Soruya [“Hayatınızın bundan sonraki bölümünde şikâyetleriniz aynen devam ederse kendinizi nasıl hissedersiniz?” 0 (Çok Mutlu) - 6 (Berbat)] verilen skor ile hastaların QoL’ı değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Erektil disfonksiyon tüm hastaların %76,6 (s=118)’sında tespit edildi. Grup 1’deki hastaların Grup 3’tekilere göre daha genç olduğu görüldü (61,6±6,77 vs. 66,1±6,37, p=0,04, sırasıyla). Diğer gruplara göre Grup 1’de median IPSS[15 (11,5) vs. Grup 2, 18 (13), p=0,006; Grup 3, 21 (12), p=0,012] ve QoL [3 (2,25) vs. Grup 2, 4 (2), p=0,012; Grup 3, 4 (2), p=0,03] skorlarının düşük olduğu, median IIEF-5 [21 (6,25) vs. Grup 2, 11,5 (5,75); Grup 3, 5 (1), p<0,001] skorunun daha yüksek olduğu görüldü. Prostat hacmi ile IPSS ve QoL arasında pozitif yönde, IIEF-5 skoru ile negatif yönde korelasyon olduğu izlendi (p<0,05). Yaştan bağımsız olarak PH, ED için bağımsız bir risk faktörü olduğu belirlendi (β=-0,8, t=-17,82, p<0,001).
SONUÇ: Artan prostat hacmi BPH hastalarının yaşam kalitesini kötü yönde etkilemektedir ve ED gelişme riskini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, erektil disfonksiyon, prostat hacmi, alt üriner sistem semptomları, yaşam kalitesi

Is increased prostate volume a risk factor for erectile function and quality of life?

Aykut Demirci, Halil Basar
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Benign prostatic hyperplasia (BPH) is the most common cause of lower urinary tract symptoms (LUTS) in aging men. Prostate volume (PV) is important in showing the progression of BPH. Erectile dysfunction (ED) is common sexual problem in BPH patients. We aimed to investigate how increased prostate volume affects the erectile function and quality of life (QoL) of the BPH patients.
MATRERIAL and METHODS: Between May and August 2022, 154 patients diagnosed with BPH in our clinic were included in the study. Those with a PV of 30–50 cc were included in Group 1 (n=74), those with 50–80 cc in Group 2 (n=58), and those with >80 cc in Group 3 (n=22). The scores of the patients in the IPSS (International Prostate Symptom Score) and IIEF-5 (International Erectile Function Form-5) questionnaires were recorded. The QoL of the patients was evaluated with the scores given the 8th question in the IPSS questionnaire [“How would you feel if your complaints continued in the rest of your life?” 0 (Delighted) - 6 (Terrible)].
RESULTS: ED was detected in 76.6% (n=118) of all patients. It was observed that the patients in Group 1 were younger than Group 3 (61.6±6.77 vs. 66.1±6.37, p=0.04, respectively). Compared to the other groups, it was observed that the median IPSS [15 (11.5) vs. Group 2, 18 (13), p=0.006; Group 3, 21 (12), p=0.012] and QoL scores [3 (2.25) vs. Group 2, 4 (2), p=0.012; Group 3, 4 (2), p=0.03] were lower, and the median IIEF-5 score [21 (6.25) vs. Group 2, 11.5 (5.75); Group 3, 5 (1), p<0.001] was higher in Group 1. It was observed that there was a positive correlation between PV and IPSS and QoL, and a negative correlation with IIEF-5 score (p<0.05). PV was determined to be an independent risk factor for ED, regardless of age (β=-0.8, t=-17.82, p<0.001).
CONCLUSION: Increasing prostatic volume adversely affects the quality of life of BPH patients and increases the risk of developing ED.

Keywords: Benign prostatic hyperplasia, erectile dysfunction, prostate volume, lower urinary system symptoms, quality of life

Aykut Demirci, Halil Basar. Is increased prostate volume a risk factor for erectile function and quality of life?. . 2022; 24(4): 258-263

Sorumlu Yazar: Aykut Demirci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale