e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Nüks ve hastalığın etiyolojisini daha iyi anlamak için; üretra darlığının histopatolojik özellikleri []
. 2023; 25(4): 227-232 | DOI: 10.24898/tandro.2023.61987

Nüks ve hastalığın etiyolojisini daha iyi anlamak için; üretra darlığının histopatolojik özellikleri

Hilmi Sarı1, Ahmet Nihat Karakoyunlu1, Berk Yasin Ekenci1, Alihan Kokurcan1, Demet Yılmazer2, Fatih Yalçınkaya1
1Sağlık Bakanlığı, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Üretra darlıklarının patolojik özelliklerinin operasyon başarısı üzerine etkisini ve spesifik histolojik parametrelerin hastalık nüksü üzerinde etkili olup olmadığını incelemek.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2016 ve 2021 yılları arasında üretra darlığı nedenli opere edilen ve üretral spesmenleri patolojik inceleme için gönderilen 44 hasta çalışmaya alındı. Sonuçlar hasta/üretral striktür bilgisine sahip olmayan uzman bir patolog tarafından incelendi. Yaş, etiyoloji, darlığın lokalizasyonu, patoloji sonuçları, hiperkeratinizasyon, squamöz metaplazi, ülserasyon, epitel kalınlaşması, enflamasyon şiddeti, enflamasyon tipi, kanama, vaskülarizasyon, kolajenizasyon ve operasyon başarısı incelendi. Histolojik parametreler için histolojik skorlama sistemi kullanıldı. Gruplar arasındaki farklı sonuçlar istatiksel olarak analiz edildi. İstatistiksel anlamlılık p <0,05 olarak belirlendi.
BULGULAR: Travmatik nedenlerle gelişen üretra darlıklarında ülserasyon gözlenmedi (p=0,009). Operasyon öncesinde direkt görüş altında optik üretrotomi (DVIU) yapılan hastalarda zayıf enflamatuvar yanıtın ve lenfosit hâkimiyetinin olduğu bir enflamasyon tipi görülmekteydi (p=0,010). Başarısız sonuçlanan operasyonlarda lenfosit hücrelerinin hâkim olduğu enflamasyon tipi saptandı (p=0,020). Sonuçlar incelendiğinde patoloji sonuçları, hiperkeratinizasyon, squamöz metaplazi, ülserasyon, epitel kalınlaşması, kanama, vaskülarizasyon, kolajenizasyon ile operasyon başarısı arasında ilişki saptanmadı.
SONUÇ: Başarısız operasyon örneklerinde lenfosit baskınlığı olan enflamasyon tipi mevcuttu. Üretroplasti öncesinde yapılan DVIU enflamatuvar yanıt üzerinde olumsuz etkiye neden olmakta ve darlık patofizyolojisini kronik bir sürece taşımaktadır. Bunun sonucunda üretroplasti başarısı olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: histopatoloji, üretral striktür, üretroplasti

To better understand the etiology of recurrence and disease; histopathological features of urethral stricture

Hilmi Sarı1, Ahmet Nihat Karakoyunlu1, Berk Yasin Ekenci1, Alihan Kokurcan1, Demet Yılmazer2, Fatih Yalçınkaya1
1Health Sciences University, Ankara Etlik City Hospital, Department of Urology, Ankara
2Health Sciences University, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Researh Hospital, Department of Pathology, Ankara

OBJECTIVE: To evaluate the effect of pathological features of urethral strictures on the success of the operation and whether specific histological parameters are effective on disease recurrence.
MATRERIAL and METHODS: Forty-four patients who were operated for urethral stricture between 2016 and 2021 and whose urethral specimens were sent for pathological examination were included in the study. The results were reviewed by a blind specialist pathologist who did not have patient/urethral stricture knowledge. Age, etiology, pathology results, hystopathological features (hyperkeratinization, squamous metaplasia, ulceration, epithelial thickening, inflammation severity, inflammation type, bleeding, vascularization, collagenization) and operation success were examined. Histological scoring system was used for histological parameters. Different results between groups were analyzed statistically. Statistical significance was determined as p <0.05.
RESULTS: A type of inflammation with weak inflammatory response and lymphocyte dominance was seen in patients who underwent direct vision optic urethrotomy (DVIU) before the operation (p=0.010). Inflammation type dominated by lymphocyte cells was found in unsuccessful operations (p=0.020). When the results were examined, no correlation was found between operation success and hyperkeratinization, squamous metaplasia, ulceration, epithelial thickening, bleeding, vascularization or collagenization.
CONCLUSION: Performing DVIU before urethroplasty had a negative effect on the inflammatory response and carried the pathophysiology of stricture to a chronic process. We detected an inflammation type with lymphocyte dominance in the specimens of unsuccessful operations.

Keywords: histopathology, urethral stricture, urethroplasty

Hilmi Sarı, Ahmet Nihat Karakoyunlu, Berk Yasin Ekenci, Alihan Kokurcan, Demet Yılmazer, Fatih Yalçınkaya. To better understand the etiology of recurrence and disease; histopathological features of urethral stricture. . 2023; 25(4): 227-232

Sorumlu Yazar: Hilmi Sarı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale