e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Covid-19 sperm parametrelerini etkiler mi? []
. 2023; 25(2): 87-91 | DOI: 10.24898/tandro.2023.47135

Covid-19 sperm parametrelerini etkiler mi?

Hüseyin Saygın1, İsmail Emre Ergin2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Kızılcahamam Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Covid-19’un erkek ürogenital sistemi üzerindeki etkisi halen araştırılmaktadır. Birçok tıbbi konuda olduğu gibi erkek cinsel ve üreme sağlığı da Covid-19 pandemisinde ele alınması gereken önemli bir halk sağlığı sorunudur.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Covid-19 pandemisi öncesinde polikliniğimize primer infertilite tanısı ile başvuran hastalarar araştırıldı, Pozitif PCR sonucu olan ve hastalığı semptomatik olarak geçirenler çalışmaya dâhil edildi. Enfeksiyon sonrasında sperm analizleri istendi. Sperm analizleri 2010 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre değerlendirilerek hastalık öncesi sonuçları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların Covid enfeksiyonu öncesi spermiyogramlarındaki ortalama ejakülat hacmi: 2,96±0,84 ml, ortalama sperm sayısı: 48,92±34,9 milyondu. Mililitre (ml) cinsinden ortalama sperm sayısı: 16,52+5,71 milyon, hareketli sperm sayısı: %55,7±16,3, hızlı ileri sperm sayısı: %38,0±18,3, normal morfoloji sperm sayısı: %4,0±0,76 idi. Covid PCR testi pozitifliğinden ikinci spermiyogram tarihine kadar geçen ortalama süre 2,6±0,9 (1–4) aydı. Hastaların Covid enfeksiyonu sonrası spermiyogramlarındaki ortalama ejakülat hacmi: 2,83±0,92 ml, ortalama sperm sayısı: 58,5±32,3 milyon, ml başına ortalama sperm sayısı: 20,6±6,86 milyon, hareketli sperm sayısı %54,8 idi. ± %17,4, hızlı ileri sperm sayısı: %45,3±20,7, normal morfolojideki sperm sayısı: %4,7±0,43 idi.
SONUÇ: Çalışmamızda sperm parametrelerinde Covid-19 enfeksiyonu öncesi ve sonrası arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı. Sperm parametrelerinde değişiklik olmamasının enflamatuvar fazın şiddetli olmamasından kaynaklandığı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: pandemi, infertilite, Covid-19

Does Covid-19 affect sperm parameters?

Hüseyin Saygın1, İsmail Emre Ergin2
1Department of Urology, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Kızılcahamam State Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: The effect of Covid-19 on the male urogenital system is still under investigation. As with many medical issues, male sexual and reproductive health is an important public health problem to be addressed in the Covid-19 pandemic.
MATRERIAL and METHODS: The patients who applied to our outpatient clinic with the diagnosis of primary infertility before the Covid-19 pandemic were investigated. Those who had a positive PCR result and had the disease symptomatically were included in the study. After infection, sperm analyzes were requested. Sperm analyzes were evaluated according to 2010 WHO data and compared with pre-disease results.
RESULTS: The average ejaculate volume in the spermiograms of the patients before Covid infection was: 2.96±0.84 ml, the mean sperm count was: 48.92±34.9 million, the average sperm count in ml was: 16.52+5.71 million, the number of motile sperm was: 55.7% ±16.3% fast forward sperm count was: 38.0% ±18.3%, normal morphology sperm count was: 4.0% ±0.76%. The average time from the Covid PCR test positivity to the second spermiogram date was 2.6±0.9 (1– 4) months. The average ejaculate volume in the spermiograms of the patients after Covid infection was: 2.83±0.92 ml, the average sperm count was: 58.5±32.3 million, the average sperm count per ml was: 20.6±6.86 million, motile sperm count was 54.8% ±17.4%, fast forward sperm count was: 45.3% ±20.7%, sperm count in normal morphology was: 4.7% ±0.43%.
CONCLUSION: In our study, no significant difference was found in sperm parameters. The lack of variation in sperm parameters was believed to be due to the completion of the inflammatory phase.

Keywords: pandemics, infertility, Covid-19

Hüseyin Saygın, İsmail Emre Ergin. Does Covid-19 affect sperm parameters?. . 2023; 25(2): 87-91

Sorumlu Yazar: İsmail Emre Ergin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale