e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Tek ürolog tarafından kısmen modifiye giyotin tekniği ile yapılan sünnet sonuçları []
. 2023; 25(2): 92-95 | DOI: 10.24898/tandro.2023.14892

Tek ürolog tarafından kısmen modifiye giyotin tekniği ile yapılan sünnet sonuçları

Aydemir Asdemir, Abuzer Öztürk
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

AMAÇ: Tarihi hemen hemen insanlık tarihi kadar eski olan sünnet yüzyıllardır farklı tekniklerle uygulanmaktadır. Zamanla bilimin ilerlemesiyle artan bilgi birikimi ve deneyimlerle ameliyathane şartlarında uygun sterilizasyon ortamında uygulanan sünnet en eski cerrahi işlemlerden biridir. Geriye dönük yapmış olduğumuz çalışmada kısmen modifiye Giyotin yönteminin sonuçlarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Aralık 2015 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında kısmen modifiye Giyotin tekniği kullanılarak yapılan 1295 olgu dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların ortalama yaşları, cerrahi süreleri ve cerrahi sonuçları değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 4,48±2,7 yıl idi. Ortalama işlem süresi 15,9±3,3 dakika idi. Anesteziye bağlı 7 (%0,54), cerrahi girişime bağlı ise 25 (%1,93) hastada komplikasyon izlendi. Mortal veya morbid komplikasyon izlenmedi.
SONUÇ: Modifiye Giyotin yöntemi düşük komplikasyon oranları ile ikinci basamak perifer ilçe hastanesinde uygulanabilecek başarılı bir cerrahi prosedürdür.

Anahtar Kelimeler: sünnet, giyotin yöntemi, çocuk

Results of circumcision made with the partly modified guillotine technique by a single urologist

Aydemir Asdemir, Abuzer Öztürk
Department Of Urology, Cumhuriyet University Faculty Of Medicine, Sivas, Turkey.

OBJECTIVE: Circumcision which has a history nearly same with the history of humanity has been being applied in many different techniques over the centuries. Over the times, by the increasing developments in science especially medicine, the circumcision applied in operating room and in appropriate sterilization conditions is one of the oldest known surgical procedures. In this retrospective study, we aimed to discuss the results of the modified guillotine method.
MATRERIAL and METHODS: Between December 2015 and July 2021, 1295 cases who were circumcised using modified guillotine technique were reviewed retrospectively. Their mean age, duration of surgery and surgical intervention results were evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients was 4.48±2.7. The mean procedure time was calculated as 15.9±3.3 minutes. In 7 (0%.54) patients complications due to anesthesia, in 25 (1%.93) patients complications due to surgical intervention were observed. Mortal or morbid complications were not observed.
CONCLUSION: The modified guillotine method with low complication rates in children who underwent circumcision is a successful surgical procedure which can be used in a second step peripheral district governmental hospital.

Keywords: circumcision, guillotine method, child

Aydemir Asdemir, Abuzer Öztürk. Results of circumcision made with the partly modified guillotine technique by a single urologist. . 2023; 25(2): 92-95

Sorumlu Yazar: Abuzer Öztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale