e-ISSN 2587-2524
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Eksozomların erkek infertilitesindeki rolü []
. 2020; 22(3): 172-176 | DOI: 10.24898/tandro.2020.92499

Eksozomların erkek infertilitesindeki rolü

Aslı Metin Mahmutoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

İnfertilite üreme çağındaki çiftlerin %14-15'inde görülün önemli bir sağlık problemidir ve erkek faktörün bu soruna katkısının yaklaşık olarak %50 olduğu tahmin edilmektedir. Eksozomlar birçok hücre tipi tarafından hücre dışı ortama salınan nano büyüklükteki keseciklerdir. Eksozomlar anne sütü, blastosöl sıvısı, idrar ve semenin de dahil olduğu birçok vücut sıvısında bulunmaktadır. Eksozomların hücreler arası iletişim, farklı kargoların (RNA, protein ve lipid gibi) taşınımı, anti-retroviral aktivite, mikrobiyal patogenezin düzenlenmesi, programlı hücre ölümü, anjiyogenez, immun cevabın düzenlenmesi ve koagulasyon da rol oynadığı bilinmektedir. Özellikle son 10 yılda yapılan çalışmalar seminal eksozomlar ve erkek infertilitesi arasında bir ilişki olduğunu ve eksozomların erkek infertilitesinin tanısında ve tedavisinde kullanılabileceğini bildirmektedir. Ancak erkek infertilitesi ve eksozomlar arasındaki bu olası ilişkinin tam olarak aydınlatılabilmesi için kapsamlı ve iyi organize edilmiş çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Erkek infertilitesi, eksozom, seminal eksozom, miRNA, protein

Role of exosomes in male infertility

Aslı Metin Mahmutoğlu
Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Samsun, Turkey

Infertility is an important problem affecting 14-15% couples in reproductive age and the contribution of male factor to this problem is indicated to be approximately 50%. Exosomes are nano-sized vesicles released from many cell types to intracellular milieus. Exosomes are found in several body fluids including breast milk, blastocoel fluid, urine and semen. Exosomes are known to play various roles in the transportation of different cargos (such as RNA, protein and lipid), anti-retroviral activity, regulation of immune response and microbial pathogenicity, apoptosis, angiogenesis and coagulation. In particular, in the last decade, studies have indicated that there is an association between seminal exosomes and male infertility and that exosomes may be used in the diagnosis and treatment of male infertility. However, comprehensive and more organized studies are needed to clarify the possible association between male infertility and exosomes.

Keywords: Male infertility, exosome, seminal exosome, miRNA, protein

Aslı Metin Mahmutoğlu. Role of exosomes in male infertility. . 2020; 22(3): 172-176

Sorumlu Yazar: Aslı Metin Mahmutoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale