e-ISSN 2587-2524
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Kronik pelvik ağrı sendromu/tip 3 prostatitli infertil hastaların serum ve ejakülat inhibin B seviyelerinin değerlendirilmesi []
. 2020; 22(3): 154-158 | DOI: 10.24898/tandro.2020.80388

Kronik pelvik ağrı sendromu/tip 3 prostatitli infertil hastaların serum ve ejakülat inhibin B seviyelerinin değerlendirilmesi

Usupbaev Akylbek1, Rysbaev Bolotbek1, Stambekova Kanyshai1, Baisalov Mirbek1, Kuzebaev Ruslan1, Jandraliev Ramis2
1Pre- and Post-graduate Training Department of Urology and Andrology, I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic
2Kyrgyz Research Center for Human Reproduction, Bishkek, Kyrgyz Republic

AMAÇ: Spermatogenezin hormonal düzenlenmesi son derece önemli olup inhibin B gibi Sertoli hücrelerinin etkinliğini yansıtan peptidlerin seviyesi özelikle önem arzetmektedir. Follikül uyarıcı hormon (FSH) ile karşılaştırıldığında inhibin B’nin erkek fertilite bozukluğunu ortaya koymada daha erken bir endokrin belirteç olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı kronik pelvik ağrı sendromu/tip 3 kronik prostatitli infertile olgular ile sağlıklı erkek olgularda ejekülat ve surumdaki inhibin B seviyelerinin araştırılmasıdır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu çalışmada yaşları 22–45 yıl arasında olan KPAS/ tip 3 kronik prostatit tanılı 136 olgu değerlendirilmiştir. Bütün hastalar iki gruba ayrılmışlardır. Birinci grup KPAS/Tip 3A kronik prostatitli 96 hastayı içermiştir. İkinci grup ise KPAS/Tip 3B tanılı 40 hastayı içermiştir. Kontrol grubu ise yaş eşleştirilmiş 20 fertil erkekten oluşmuştur.
BULGULAR: Bu çalışmanın sonuçları KPAS’lı olgularda inhibin B’nin serum seviyelerinin fertili gruba göre (307,7±81,5 pg/mL), anlamlı olarak daha düşük seviyelerde (105±27,9 pg/mL) olduğunu göstermiştir (p<0,001). Aynı zamanda, inhibin B seviyelerinin tip 3A ve tip 3B arasında anlamlı olarak farklı olmadığını tespit ettik (sırasıyla 106±29 pg/mL ve 101,6±24,2 pg/ mL, p>0,05). Benzer sonuçlar sperm konsantrasyonu ve inhibin B seviyeleri sözkonusu olduğunda KPAS ve sağlıklı kontrol grubu arasında saptanmıştır (KPAS’ta 96,1±30,9 pg/mL, sağlıklı kontrol grubunda 303,5±75,4 pg/mL, p<0,001).
SONUÇ: Sonuçlarımıza göre inhibin B’nin serum ve sperm plazma sonuçlarının KPAS’lı olgularda fertil kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bu belirtecin tip 3A ve 3B hastaları arasında anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnhibin B, erkek infertilitesi, kronik pelvik ağrı sendromu, prostatit

The evaluation of serum and ejaculate inhibin B levels in infertile patients with chronic pelvic pain syndrome/type 3 prostatitis

Usupbaev Akylbek1, Rysbaev Bolotbek1, Stambekova Kanyshai1, Baisalov Mirbek1, Kuzebaev Ruslan1, Jandraliev Ramis2
1Pre- and Post-graduate Training Department of Urology and Andrology, I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic
2Kyrgyz Research Center for Human Reproduction, Bishkek, Kyrgyz Republic

OBJECTIVE: The study of the hormonal regulation of spermatogenesis is important, in particular, the level of peptides that directly reflect the Sertoli’s cells activity, which include inhibin B. It demonstrates that in comparison with FSH, inhibin B has been shown to be an earlier endocrine marker of fertility disorder. The aim of our research was to study the inhibin B content in the blood serum and ejaculate of healthy men and men from infertile couples suffering from chronic pelvic pain syndrome/Type 3 prostatitis (CPPS/Type 3 prostatitis).
MATRERIAL and METHODS: We examined 136 infertile patients with CPPS at the age of 22–45 years old. All patients were divided into 2 groups. The 1st group included 96 patients with CPPS/Type 3A category. The 2nd group included 40 patients with CPPS/Type 3B. The control group consisted of 20 healthy fertile men, equitable in age.
RESULTS: The results of our research indicate that the level of inhibin B in the blood serum in the general group of patients with CPPS, amounting to 105±27.9 pg/mL, was significantly lower compared to fertile men (307.7±81.5 pg/mL, p<0.001). At the same time, we did not find significant differences in the concentration of this biomarker among patients of type 3A and type 3B groups (106±29 pg/mL and 101.6±24.2 pg/mL, respectively, p>0.05). Similar data were obtained with respect to the concentration of sperm inhibin B, the level of which among infertile men with CPPS, amounting to 96.1±30.9 pg/mL, was significantly lower in comparison with the group of healthy men (303.5±75.4 pg/mL, p<0.001).
CONCLUSION: According to our data, the level of inhibin B in blood serum and sperm plasma in patients with chronic nonbacterial prostatitis was significantly lower compared to fertile men. At the same time, we did not find significant differences in the concentration of this biomarker among patients of IIIA and IIIB groups.

Keywords: Inhibin B, male infertility, chronic pelvic pain syndrome, prostatitis

Usupbaev Akylbek, Rysbaev Bolotbek, Stambekova Kanyshai, Baisalov Mirbek, Kuzebaev Ruslan, Jandraliev Ramis. The evaluation of serum and ejaculate inhibin B levels in infertile patients with chronic pelvic pain syndrome/type 3 prostatitis. . 2020; 22(3): 154-158

Sorumlu Yazar: Rysbaev Bolotbek, Kyrgyzstan
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale