e-ISSN 2587-2524
Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Menopozdaki kadınlarda cinsel disfonksiyon ve ilişkili faktörler: Bir ilişkisel çalışma []
. 2024; 26(1): 16-27 | DOI: 10.24898/tandro.2024.62681

Menopozdaki kadınlarda cinsel disfonksiyon ve ilişkili faktörler: Bir ilişkisel çalışma

Ekin Dila Topaloğlu Ören1, Gül Ertem2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD., İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD., İzmir, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı menopozdaki kadınlarda cinsel disfonksiyon riskini saptamak ve kadınların cinsel disfonksiyonları ile ilişkili faktörleri belirlemektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu tanımlayıcı ve ilişkisel çalışma bir eğitim araştırma hastanesinin jinekoloji polikliğine gelen 304 menopozdaki kadın ile Türkiye’nin batısı İzmir’de Haziran 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (KCFİ)” ile toplanmıştır.
BULGULAR: Menopozdaki kadınların yarısından fazlasının (%258/84,9) cinsel işlev bozukluğu riski altında olduğu ve kadınların cinsel istek, uyarılma ve tatmin alanlarındaki puanların daha düşük olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, menopoz süresinin (ORad 1,34; %95 IC 1,07–1,68) ve lise altı eğitim düzeyi olan (ORad 2,67; %95IC 1,07–6,70), obez olan (ORad 15,09; %95 IC 3,27–69,66) ve vajinal doğum yapan kadınların (ORad 2,91; %95 IC 1,11–7,62) cinsel disfonksiyonla anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu göstermektedir.
SONUÇ: Cinsel disfonksiyonun menopozdaki kadınlarda yüksek prevalansta görüldüğü saptanmıştır. Menopoz süresinin uzaması, eğitim düzeyinin düşük olması, obezite ve vajinal doğum yapmak cinsel fonksiyonları olumsuz yönde etkilemiştir. Sağlık profesyonelleri (özellikle jinekolojist ve jinekoloji hemşireleri), menopozdaki kadınların yaşadığı cinsel disfonksiyonlar ve bunları etkileyen faktörler konusunda kadınlara eğitim ve danışmanlık sağlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: cinsellik, cinsel disfonksiyon, kadın sağlığı, KCFİ, menopoz

Sexual dysfunction and associated factors in menopausal women: A correlational study

Ekin Dila Topaloğlu Ören1, Gül Ertem2
1Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Science, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Izmir, Türkiye
2Ege University Faculty of Nursing, Women’s Health and Diseases Nursing Department, Izmir, Türkiye

OBJECTIVE: This study aimed to determine the risk of sexual dysfunctions in menopausal women and to detect the associated factors of sexual dysfunctions of women in western Türkiye.
MATRERIAL and METHODS: This descriptive and correlational study was conducted with 304 menopausal women who came to the gynecology policlinic of a training and research hospital in Izmir, western Türkiye, between June 2019 and February 2020. Data were collected using the “Descriptive Information Form”, and “ Female Sexual Function Index (FSFI)”.
RESULTS: More than half (258/84.9%) of the menopausal women were at risk of sexual dysfunction with lower scores in the domains of sexual desire, arousal, and satisfaction. Results showed that duration of menopause (ORad 1.34; 95% CI 1.07–1.68) and women under high school (ORad 2.67; 95% CI 1.07–6.70) and those who were obese (ORad 15.09; 95% CI 3.27–69.66) and those who gave vaginal delivery (ORad 2.91; 95% CI 1.11–7.62) was significantly associated with sexual dysfunction.
CONCLUSION: Sexual dysfunction was reported with a high prevalence in menopausal women. Sexual function was negatively affected by increased duration of menopause, low education level, obesity, and vaginal delivery. Health professionals (especially gynecologists and gynecology nurses) should provide education and counseling to women regarding the sexual dysfunctions experienced by menopausal women and the associated factors.

Keywords: sexuality, sexual dysfunctions, women’s health, FSFI, menopause

Ekin Dila Topaloğlu Ören, Gül Ertem. Sexual dysfunction and associated factors in menopausal women: A correlational study. . 2024; 26(1): 16-27

Sorumlu Yazar: Ekin Dila Topaloğlu Ören, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale