e-ISSN 2587-2524
Volume : 21 Issue : 2 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Erkek öğretmenlerde cinsel sağlık problemleri ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi: web tabanlı araştırma []
. 2019; 21(2): 50-55 | DOI: 10.24898/tandro.2019.60465

Erkek öğretmenlerde cinsel sağlık problemleri ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi: web tabanlı araştırma

Yasemin Başkaya1, Burcu Yılmaz2, Nebahat Özerdoğan2
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

AMAÇ: Erkek cinsel sağlık sorunları sık rastlanan sorunlar olmalarına karşın, ne yazık ki toplumdaki algısı nedeniyle tedaviye başvuru oranı düşüktür. Ülkemizde erkek cinsel sorunlarının yaygınlığı ve ilişkili etmenlerini ele alan çalışma sayısı oldukça yetersizdir. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan erkek öğretmenlerin cinsel sağlık sorunlarını ve ilişkili olabilecek faktörleri belirlemektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı-kesitsel olarak yapılan bu çalışma web tabanlı araştırma modelindedir. İnterneti en çok kullanan meslek gruplarından biri olan öğretmenler, yoğun ve stresli çalışma koşulları nedeniyle çalışma grubu olarak belirlenmiştir. İnternet ortamında “öğretmenlik mesleği” ile ilgili çeşitli forum veya sosyal medya gruplarına üye, mesleği öğretmenlik olan kullanıcılardan, belirlenen tarihlerde anketi cevaplayanlar örneklem grubunu oluşturmuştur. Online anket uygulaması 01 Temmuz 2016 – 01 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılmış ve uygulama süresi sonunda 143 erkek öğretmen örneklem olarak kabul edilmiştir. Veri toplamada, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan öğretmenlerin sosyo-demografik tanıtıcı özelliklerini, sağlık durumu bilgilerini ve cinsel sağlığına ilişkin sorunlarını inceleyen soru formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi, bilgisayar ortamında SPSS 21.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde ki-kare testi, Independent Sample t test, Mann- Whitney U kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş ortalaması 33,05±8,63’dir. Öğretmenlerin %73,4’ünün aktif cinsel yaşamı olup, %40,6’sı yaşamının herhangi bir döneminde veya şimdi cinsel sağlık sorunu yaşadığını belirtmiştir. Prematür ejakülasyon yaşadığını belirten katılımcı oranı %33,6, cinsel istek sorunu yaşayan %11,9, erektil disfonsiyon yaşayan %9,8’dir. Cinsel sağlık sorunlarından prematür ejakülasyon ve cinsel istek sorunu yaşayanların stres düzeyleri bu sorunu yaşamayanlarla karşılaştırıldığında yüksek bulunmuştur. Ayrıca, spor ya da egzersiz gibi fiziksel aktivitesi olmayan ve beden kitle indeksi 25’in üzerinde olan kişilerde prematür ejakülasyon yaşama oranı daha fazla bulunmuştur.
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları ülkemizde tartışılması tabu olan erkek cinsel sağlığı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Yoğun ve stresli çalışma koşullarına sahip öğretmenlerin stres düzeyleri ile cinsel sağlık sorunları arasında ilişkinin olduğu görülmektedir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda erkek cinsel sağlığı konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla sağlık eğitimlerinin planlanıp uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel sağlık, cinsel disfonksiyon, prematür ejakülasyon

Sexual health problems in men teachers and determinatıon of related factors: web-based research

Yasemin Başkaya1, Burcu Yılmaz2, Nebahat Özerdoğan2
1Sakarya University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Sakarya
2Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Eskisehir

OBJECTIVE: Although male sexual health dysfunctions are common problems, unfortunately the rate of admission for treatment is low due to their perception in society. The number of studies addressing the prevalence and related factors of male sexual health problems in Turkey is quite low. The aim of this study is to determine the sexual health problems of male teachers working in elementary and high schools, and related factors.
MATRERIAL and METHODS: Descriptive cross-sectional study is based on a web-based research model. Teachers, who are one of the professional groups that use the internet most, have been determined as working group due to intensive and stressful working conditions. The members of various online forums or social media groups related to the teaching profession are selected as target, and the sample group consisted of those who replied to the questionnaire at the determined dates. Online survey was conducted between 01 July 2016 and 01 July 2017, and 143 male teachers were accepted as samples. In the data collection, the questionnaire which examines the sociodemographic characteristics, health status information and sexual health problems prepared by the researcher in accordance with the literature has been used. Statistical analysis of the data was done by SPSS version 21.0. Chi-square test, Independent Sample t test, Mann-Whitney U were used for data analysis.
RESULTS: The mean age of the teachers who participating in the research was 33.05±8.63. The teachers who stated that they have active sexual life was 73.4%; 40.6% of the teachers state some kind of sexual health problem at any time in their lives or now. The percentage of participants who had experienced premature ejaculation was 33.6%, the sexual desire problem was 11.9%, and the erectile dysfunction was 9.8%. Stress levels of those experiencing premature ejaculation and sexual desire disorder were higher than those who did not. Also, the rate of premature ejaculation was found to be higher in people who did not have any physical activity (sports/exercise) and who had body mass index more than 25.
CONCLUSION: The results of our study gives important information about male sexual health which is considered as taboo in our country. It is observed that there is a relationship between stress levels and sexual health problems of teachers with intense and stressful working conditions. It is recommended to plan and implement health education programs in order to raise awareness on male sexual health.

Keywords: Sexual health, sexual dysfunctions, premature ejaculation

Yasemin Başkaya, Burcu Yılmaz, Nebahat Özerdoğan. Sexual health problems in men teachers and determinatıon of related factors: web-based research. . 2019; 21(2): 50-55

Sorumlu Yazar: Yasemin Başkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale