e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 2 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Menopoz ve cinsel yaşam: Sistematik derleme []
. 2022; 24(2): 155-162 | DOI: 10.24898/tandro.2022.54837

Menopoz ve cinsel yaşam: Sistematik derleme

Fatma Aslan Demirtaş1, Burcu Fırat2, Nevin Sahin1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu makale, menopozun kadın cinsel fonksiyonları üzerine etkisini içeren çalışmaların sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Literatür taraması “menopoz”, “cinsellik”, “cinsel fonksiyon bozukluğu” anahtar kelimeleri kullanılarak Google Akademik, Ulusal Tez Merkezi, Ulakbim arama motorlarında 12 Kasım 2021–12 Aralık 2021 tarihleri arasında yapıldı. Menopoz ve cinsel yaşama yönelik 3101 çalışmaya ulaşıldı ve dâhil edilme kriterlerine uyan 16 araştırma çalışma kapsamında değerlendirildi.
BULGULAR: Menopoza bağlı olarak kadınlarda cinsel isteksizlik, vajinal lubrikasyonda azalma, anorgazmi, vajinismus, disporoni ve cinsel ilişki sayısında azalma gibi cinsel sorunların görüldüğü belirlenmiştir. Yaşın ilerlemesi ve cerrahi menopoza girme bu cinsel disfoksiyonların şiddetini artırmıştır.
SONUÇ: Kadınların menopoza girmesiyle birlikte somatik, ürogenital ve psikolojik değişikliklere bağlı olarak cinsel disfoksiyon görülmektedir. Cinsel disfonksiyona bağlı olarak kadınların cinsel yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: menopoz, cinsellik, cinsel fonksiyon bozukluğu, cinsel yaşam kalitesi

Menopause and sexual life: Systematic review

Fatma Aslan Demirtaş1, Burcu Fırat2, Nevin Sahin1
1Istanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Gynecology and Nursing
2Üsküdar University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This article aims to evaluate the results of studies on the effect of menopause on women’s sexual functions.
MATERIALS and METHODS: The literature search was conducted using the keywords “menopause”, “sexuality”, “sexual dysfunction” in Google Scholar, National Thesis Center, Ulakbim search engines between 12 November 2021 and 12 December 2021. 3101 studies on menopause and sexual life were accessed and 16 studies meeting the inclusion criteria were evaluated within the scope of the study.
RESULTS: It has been determined that sexual dysfunctions such as hypoactive sexual desire disorder, decreased vaginal lubrication, anorgasmia, vaginismus, dysparonia and decreased number of sexual intercourse are seen in women due to menopause. Aging and surgical menopause have increased the severity of these sexual dysfunctions.

Keywords: menopause, sexuality, sexual dysfunction, sexual quality of life

Fatma Aslan Demirtaş, Burcu Fırat, Nevin Sahin. Menopause and sexual life: Systematic review. . 2022; 24(2): 155-162

Sorumlu Yazar: Fatma Aslan Demirtaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale