e-ISSN 2587-2524
Cilt : 23 Sayı : 1 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Türkiye’de 0-10 yaş aralığındaki çocukların testis hacimleri ve penis boyu uzunluğu: Ölçümler coğrafi bölgeler arasında farklılık gösterir mi? []
. 2021; 23(1): 1-6 | DOI: 10.24898/tandro.2021.26086

Türkiye’de 0-10 yaş aralığındaki çocukların testis hacimleri ve penis boyu uzunluğu: Ölçümler coğrafi bölgeler arasında farklılık gösterir mi?

Osman Akyüz1, Müslüm Ergün1, Bahriye Kılıç2, Soner Çoban3, Süleyman Sami Çakır1, Ahmed Hamdi Tefekli1
1Atlas Üniversitesi, Medicine Hospital, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Atlas Üniversitesi, Medicine Hospital, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada 0–10 yaş çocukluk dönemindeki çocukların ortalama penis boyu uzunluğu ve testis hacimlerinin belirlenerek, coğrafi bölgelere göre farklılık gösterip göstermediklerinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kurumumuz üroloji polikliniğine 2015 – 2020 yılları arasında sünnet ya da muayene için başvuran, yaşları 7 gün – 10 yaş arasında değişen 1156 erkek çocuk çalışmamıza dahil edildi. Penis dorsumunda pubik kemikten meatusa kadar olan mesafe sert bir cetvelle ölçülerek gergin haldeki penis boyu ölçümü gerçekleştirildi. Testis hacimleri ise Prader orşidometrisi kullanılarak ölçüldü. Çalışmaya dahil olan çocuklar Türkiye’nin coğrafik bölgelerine göre yedi farklı gruba ayrıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 4,35±2,65 yıl, penis boyu ortalaması 5,43±1,11 cm, sağ ve sol testis ortalama hacimleri ise sırasıyla olmak üzere 3,15±1,20 ve 3,14±1,19 cm3 olarak saptandı. Bölgeler arasında penis boy uzunlukları için istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,195). Sağ ve sol testis hacimleri Karadeniz Bölgesi’nde Doğu Anadolu Bölgesi’ne göre ve İç Anadolu Bölgesi için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge’lerine göre anlamlı yüksek bulundu (p=0,013 ve p=0,001). Ortalama penis boyu uzunluğu yaş ve boy ile güçlü, ağırlık ile orta derecede güçlü ve vucut kitle indeksi için zayıf pozitif korelasyon gösterdi. Ortalama sağ ve sol testis hacmi ise yaş, boy ve ağırlık ile orta derecede güçlü, vucut kitle indeksi ile zayıf pozitif korelasyon gösterdi.
SONUÇ: Bu çalışma, ülkemizde 0–10 yaş aralığındaki çocukların penil uzunluk ve testis hacim ölçümlerinden elde edilen değerleri sunmaktadır. Ortalama penis boyu uzunluğu bölgelere göre farklılık göstermezken, testis hacimleri ise bazı bölgeler için anlamlı farklık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: yaş, çocuk, coğrafi bölge, penis, testis

Testicular volume, and penile length of children aged 0-10 years in Turkey: Do measurements vary among geographical regions?

Osman Akyüz1, Müslüm Ergün1, Bahriye Kılıç2, Soner Çoban3, Süleyman Sami Çakır1, Ahmed Hamdi Tefekli1
1Medicine Hospital Department Of Urology, Atlas University, İstanbul.
2Medicine Hospital Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Atlas University, İstanbul.
3Department Of Urology, Yuksek Ihtisas Research And Educational Hospital, Bursa, Turkey

OBJECTIVE: In this study, it was aimed to determine average penile length, and testicular volumes of children aged 0–10 years, and to investigate whether these measurements differ by geographical regions.
MATRERIAL and METHODS: A total of 1156 boys, aged between 7 days and 10 years, who applied to the Urology outpatient clinic between 2015 and 2020 for circumcision or examination, were included in our study. On the dorsal surface of the stretched penis, the distance from the pubic bone to the meatus was measured with a hard ruler. Testicular volumes were measured using Prader orchidometer. The children participated in the study were divided into 7 different groups according to the geographical regions of Turkey.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 4.35±2.65 years, the average penile length was 5.43±1.11 cm, and the mean volumes of the right and left testicles were 3.15±1.20 and 3.14±1.19 cm3, respectively. There was no statistically significant difference between the regions for penile lengths (p=0.195). Right and left testicle volumes were found to be significantly higher in the Black Sea Region than in the Eastern Anatolia Region and in the Eastern and Southeastern Anatolia Regions for the Central Anatolia region (p=0.013 and p=0.001). Average penile length demonstrated strong correlation with age and height, moderately strong corerlation with weight, and weakly positive correlation with body mass index. Mean volumes for right and left testicles demonstrated moderately strong correlation with age, height and weight, and weak correlation with body mass index.
CONCLUSION: This study presents penile length and testicular volume measurements of 1156 male children aged 0–10 years in our country. While average penile length does not differ by region, testicular volumes differ significantly for some regions.

Keywords: age, child, geographic area, penis, testicle

Osman Akyüz, Müslüm Ergün, Bahriye Kılıç, Soner Çoban, Süleyman Sami Çakır, Ahmed Hamdi Tefekli. Testicular volume, and penile length of children aged 0-10 years in Turkey: Do measurements vary among geographical regions?. . 2021; 23(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Osman Akyüz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale