e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 2 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
65 yaş üzeri kronik hastalığı olan kadınlarda cinsel yaşam kalitesinin belirlenmesi []
. 2022; 24(2): 97-102 | DOI: 10.24898/tandro.2022.24572

65 yaş üzeri kronik hastalığı olan kadınlarda cinsel yaşam kalitesinin belirlenmesi

Kerime Hacıköylü1, Nurhan Doğan2
1Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Amasya, Türkiye
2Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Amasya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma kronik hastalık tanısı almış 65 yaş üzeri bireylerin cinsel yaşam kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu çalışma, Kasım 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında bir üniversitenin Eğitim ve Araştırma Hastanesi dâhiliye kliniklerinde yatan, 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı olan, evli, nöropsikiyatrik hastalığı olmayan ve sözel iletişim kurabilen 100 kadın bireyle yürütülmüştür. Araştırmada veriler; Kişisel Bilgi Formu ve “Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği– Kadın” kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 100 bireyin %57’sinin 65–69 yaş grubunda olduğu, %56’sının 10 yıl ve daha az süre önce kronik hastalık tanısı aldığı, %43’ünün sağlık durumunun ne iyi ne kötü olduğu, %53’ünün cinsel yaşamının kötü olduğu, %94’ünün cinsel ilişki sıklığının bir aydan daha uzun olduğu, %46’sının cinsel yaşam sorunlarını hiç kimseye danışmadığı, %72’sinin cinsel istekte azalma yaşadığı, %77’sinin eşinin cinsel ilişkide isteksizlik yaşadığı ve %14’ünün üriner inkontinans yaşadığı, %30’unun cinsel sağlıkla ilgili bilgi almak istediği belirlenmiştir. Kadınların cinsel yaşam kalitesi puan ortalaması 62,20±6,10’dur. Tanışıp severek evlenen, doğal menopoza giren, cinsel ilişki sıklığı iki haftadan daha uzun süre olan ve eğitim düzeyi ortaokul ve üzeri olan kadınların cinsel yaşam kalitesi toplam puanları anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05).
SONUÇ: Kronik hastalığı olan 65 yaş üzeri kadınların yarısının cinsel yaşamını kötü olarak belirttiği ve cinsel yaşam kalitesi puanlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bireylerin yaklaşık yarısının yaşadıkları cinsel sorunları kimseye danışmadıkları ve cinsel sağlık ile ilgili bilgi alma isteğinin de az olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: cinsellik, geriatri, kadın, kronik hastalık, yaşam kalitesi

Determination of sexual quality of life in women over 65 with chronic disease

Kerime Hacıköylü1, Nurhan Doğan2
1Amasya University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing, Internal Medicine Nursing Program, Amasya
2Amasya University Health Sciences Faculty, Nursing Department, Internal Medicine Nursing, Amasya

OBJECTIVE: This study was carried out to determine the sexual life quality of individuals over the age of 65 who were diagnosed with a chronic disease.
MATRERIAL and METHODS: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 100 female individuals aged 65 and over, married, without neuropsychiatric disease, and able to communicate verbally, hospitalized in the internal clinics of a University Training and Research Hospital between November 2021 and January 2022. Data in the research; It was collected using the Personal Information Form and the “Sexual Quality of Life Scale-Female”.
RESULTS: Of the 100 individuals participating in the study, 57% were in the age group of 65–69, 56% were diagnosed with a chronic disease 10 years or less ago, the health status of 43% was neither good nor bad, 53% had a bad sexual life, 94% had a frequency of sexual intercourse longer than a month, 46% did not consult anyone about their sexual life problems, 72% did not have sexual desire. It was determined that 77% of them had a decrease in sexual intercourse, 77% of them had reluctance to have sexual intercourse, 14% of them had urinary incontinence, and 30% of them wanted to get information about sexual health. The mean score of women’s quality of sexual life was 62.20±6.10. The total sexual life quality scores of women who met and married happily, entered natural menopause, had sexual intercourse for more than two weeks, and had a secondary education level and above were significantly higher (p<0.05).
CONCLUSION: It was determined that half of the women over the age of 65 with chronic diseases stated their sexual life as bad and their sexual life quality score were moderate. It was determined that nearly half of the individuals did not consult anyone about their sexual problems and their desire to get information about sexual health was low.

Keywords: sexuality, geriatric, woman, chronic disease, life quality

Kerime Hacıköylü, Nurhan Doğan. Determination of sexual quality of life in women over 65 with chronic disease. . 2022; 24(2): 97-102

Sorumlu Yazar: Nurhan Doğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale