e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 1 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Komplet üretra rüptürüyle birlikte olan penil fraktür []
. 2023; 25(1): 59-62 | DOI: 10.24898/tandro.2023.05925

Komplet üretra rüptürüyle birlikte olan penil fraktür

Osman Çağatay Çiftçi, Ercan Ogreden, Doğan Sabri Tok, Mehmet Karadayı, Ural Oğuz, Erhan Demirelli
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye

AMAÇ: Penil fraktür, erekte penisin zorlanarak bükülüp kıvrılmasıyla korpus kavernozumun rüptüre olması sonucu gelişen ve acil cerrahi gerektiren bir travmadır. Olguların %1–40’ında penil fraktüre üretral travma da eşlik eder. Bu çalışmada komplet üretra rüptürüyle birlikte olan penil fraktür olgusını sunmayı amaçladık. OLGU SUNUMU: 51 yaşında erkek hasta koitus esnasında kırılma sesi sonrası ani gelişen ani ereksiyon kaybı, penis şaftında morarma ve ağrı şikâyeti ile acil servise başvurdu. Fizik muayenede penis şaftında sınırlı ekimoz, şişlik ve eksternal üretral meada hemoraji görüldü. Üretroraji olmasından dolayı hastaya üretrografi çekildi. Üretrografide orta üretradan kontrast ekstravazasyonu olduğu izlendi. Hasta erken dönemde opere edildi. Midpenil bölgede her iki korpus kavernozumda yaklaşık 1’er cm boyutunda rüptür ile birlikte üretrada da komplet rüptür olduğu görüldü. Kavernozal rüptürler ve uretral rüptür onarıldı. Postop 6. ay kontrolünde hastanın erektil disfonksiyon ve işeme ile ilgili semptomu yoktu.
SONUÇ: Koitus sırasında duyulan “çıtırtı sesi”, şiddetli ağrı ve penil detümesans penil fraktürün tipik klinik bulgulardır. Meada kanama, hematüri ve işemede zorlanma semptomları da varsa beraberinde üretral travma akla getirilmelidir. Bu hastalarda operasyon esnasında üretral onarım yapılması da gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: penil fraktür, üretral rüptür, üretroraji

Penile fracture with complete urethral rupture

Osman Çağatay Çiftçi, Ercan Ogreden, Doğan Sabri Tok, Mehmet Karadayı, Ural Oğuz, Erhan Demirelli
Department Of Urology, Giresun University, Giresun Turkey

OBJECTIVES: Penile fracture is a trauma that develops as a result of the rupture of the corpus cavernosum by forcing the erect penis to bend and twist and requires emergency surgery. Urethral trauma accompanies penile fracture in 1–40% of cases. In this study, we aimed to present a case of penile fracture with complete urethral rupture.
CASE REPORT: A 51-year-old male patient presented to the emergency service with the complaints of sudden loss of erection, bruising and pain in the penile shaft after a cracking sound during coitus. Physical examination revealed limited ecchymosis and swelling in the penile shaft and hemorrhage in the external urethral meatus. Urethrography was performed on the patient due to urethrography. On urethrography, it was observed that there was contrast extravasation from the middle urethra. The patient was operated in the early period. In the midpenile region, it was observed that there were ruptures of approximately 1 cm in both corpus cavernosum and complete rupture in the urethra. Cavernosal ruptures and urethral rupture were repaired. At the postoperative 6th month follow-up, the patient had no erectile dysfunction and voiding symptoms.
CONCLUSIONS: The “crackling sound” heard during coitus, severe pain and penile detumescence are typical clinical findings of penile fracture. If there are symptoms of bleeding in the meatus, hematuria and difficulty in voiding, urethral trauma should be considered. In these patients, urethral repair is also required during the operation.

Keywords: penile fracture, urethral rupture, urethrorrhagia

Osman Çağatay Çiftçi, Ercan Ogreden, Doğan Sabri Tok, Mehmet Karadayı, Ural Oğuz, Erhan Demirelli. Penile fracture with complete urethral rupture. . 2023; 25(1): 59-62

Sorumlu Yazar: Osman Çağatay Çiftçi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale