e-ISSN 2587-2524
Cilt : 23 Sayı : 1 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Hemşirelik öğrencilerinin cinsel bakıma ilişkin tutum ve inançlarının değerlendirilmesi []
. 2021; 23(1): 7-12 | DOI: 10.24898/tandro.2021.02703

Hemşirelik öğrencilerinin cinsel bakıma ilişkin tutum ve inançlarının değerlendirilmesi

Şefika Dilek Güven, Gülden Küçükakça Çeli&775;k
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Nevşehir, Türkiye

AMAÇ: Araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin hastaların cinsel bakımına ilişkin tutum ve inançlarını belirlemektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışma nicel tanımlayıcı tasarımda, Nisan- Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkiye’de bir üniversitenin hemşirelik okulunda yapıldı. Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmaya gönüllü 356 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırmada veriler “Veri Toplama Formu” ve “Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği” (SABS) kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin SABS puan ortalaması 42,29±3,65 idi, Türkiye’de hemşirelik öğrencileriyle yapılan diğer çalışma bulgularına göre bizim çalışmamızda hemşirelik öğrencilerinin cinsel bakıma ilişkin tutum ve inançları daha olumsuzdu. Ayrıca bu çalışma batı ve doğu ülkeleri ile Ülkemiz arasında cinsel bakıma ilişkin tutum ve inançlar arasındaki farkı da ortaya koydu. Türk hemşirelerinde batı ülkelerine göre cinsel bakımına ilişkin tutum ve inançlar daha olumsuzdu. Bu sonuç ülkemizin batıya göre cinsellik konusunda hala tabularının olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Türk hemşirelik öğrencilerinin cinsellik hakkında en önemli engeli “cinsellik hastalarla tartışmak için çok özel bir konu” idi.
SONUÇ: Türkiye’de hemşirelerin bütüncül bakım hizmeti sunabilmeleri için bu engellerin aşılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tutum ve inanç, cinsel sağlık bakımı, hemşirelik öğrencisi, Türkiye

Evaluation of nursing students’ attitudes and beliefs regarding sexual care

Şefika Dilek Güven, Gülden Küçükakça Çeli&775;k
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Nevşehir, Türkiye

OBJECTIVE: The aim of this study was to explore nursing students’ attitudes and beliefs towards sexual health care.
MATRERIAL and METHODS: The study design was quantitative descriptive. The study was conducted in nursing school of a university in Turkey between April-May 2018. 356 nursing students who volunteered to participate in the research formed the sample of the research. The data were collected using the “Data Collection Form” and the “Sexual Attitude and Beliefs Scale” (SABS).
RESULTS: In this study, the average scores of SABS for nursing students was 42.29±3.65, when compared to the findings of other studies performed with nursing students in Turkey, in our study the sexual attitudes and beliefs of nursing students related to the sexual health care were more negative. In addition, this study also revealed the difference between attitudes and beliefs about sexual health care between the western and eastern countries and our country. Turkish nurses’ attitudes and beliefs about sexual health care were more negative than Western countries. This result shows that our country still has its taboos on sexuality with respect to the West. In this study, the most important obstacle of Turkish nursing students about sexuality was “sexuality subject being too private to subject discuss with patients”.
CONCLUSION: In order to provide holistic nursing care in Turkey, it is required to overcome these obstacles.

Keywords: Attitude and belief, sexual health care, nursing student, Turkey

Şefika Dilek Güven, Gülden Küçükakça Çeli&775;k. Evaluation of nursing students’ attitudes and beliefs regarding sexual care. . 2021; 23(1): 7-12

Sorumlu Yazar: Şefika Dilek Güven, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale