e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Prostatik kalsifikasyonun alt üriner sistem yakınmalarına etkisi []
. 2017; 19(4): 123-126 | DOI: 10.24898/tandro.2017.99266

Prostatik kalsifikasyonun alt üriner sistem yakınmalarına etkisi

Eyüp Veli Küçük1, Ahmet Tahra2, Ahmet Bindayı3, Ümit Yıldırım4, Resul Sobay1, Uğur Tolga Şen1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ümraniye Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Tuzla Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Park Göztepe Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Artvin Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat kalsifikasyonunun alt üriner sistem yakınmalarına (AÜSY) olan etkisini değerlendirmeyi amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010–2016 yılları arasında AÜSY nedeniyle üroloji polikliniğine başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya kalsifikasyonu olmayan 58 hasta, orta derecede kalsifikasyonu olan 63 hasta ve ileri derecede kalsifikasyonu olan 56 hasta olmak üzere toplam 177 hasta dahil edildi. Hastalar, daha önce tarif edildiği üzere hiç kalsifikasyonu olmayan, orta derecede kalsifikasyonu olan (<3 mm uzunluk ve <3 adet) ve ileri kalsifiye (≥3 adet veya ≥3 mm uzunluk) olarak üç gruba ayrıldı. Hastalara uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) doldurtuldu ve maksimum akış hızları değerlendirildi. Sürekli değişkenler varyans analizi ile kategorik değişkenler ki-kare ile değerlendirildi. Korelasyon değerlendirmeleri lojistik regresyon analizi ile yapıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 56,5 olarak belirlendi. Prostatik kalsifikasyon yaş ile ilişkili iken prostat volümü ile PSA düzeyi arasında pozitif bir korelasyon saptanmadı ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile ilişkili bulunmadı. Yaşa göre düzeltilmiş olarak AÜSY ve Qmax değerinin prostatik kalsifikasyon derecesine göre değerlendirmesine göre; depolama, boşaltım ve total IPSS semptom skorları ile prostatik kalsifikasyon ilişkisiz bulundu. Maksimum akış hızı ile prostatik kalsifikasyon arasında ilişki bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prostatik kalsifikasyonun AÜSY şiddetinin değerlendirilmesinde belirleyici bir faktör olmadığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Prostat kalsifikasyonu, alt üriner sistem yakınmaları, uluslararası prostat semptom skoru

The impact of prostate calcification on lower urinary tract symptoms

Eyüp Veli Küçük1, Ahmet Tahra2, Ahmet Bindayı3, Ümit Yıldırım4, Resul Sobay1, Uğur Tolga Şen1
1Department of Urology, Health Sciences Univesity Ümraniye Teaching Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Urology, Tuzla State Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Urology, Bahçeşehir University, Medical Park Hospital, İstanbul,Turkey
4Department of Urology, Artvin State Hospital, Artvin, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the effect of prostate calcification on lower urinary tract symptoms (LUTS).
METHODS: Patients who applied to urology clinic due to lower urinary system symptoms between 2010–2016 were retrospectively evaluated. A total of 177 patients were enrolled to this study; 58 patients without calcification, 63 patients with mild calcification and 56 patients with moderate/marked calcification. We classified the patients into three groups; those with no calculi, with mild calcification (<3 calcification, < 3 mm length) and with moderate/ marked calcification (≥3 calcification, ≥3 mm length). Patients filled the International Prostate Symptom Score (IPSS) and their maximum flow rates (Q max) were assessed. Categorical variables were evaluated with chi-square by variance analysis of continuous variables. Correlation evaluations were done by logistic regression analysis.
RESULTS: The mean age was 56.5. Prostatic calcification was associated with age, but there was no positive correlation between prostate volume and PSA level, and no association with body mass index (BMI). Age adjusted analysis showed that; storage, voiding total IPSS were not correlated with calcification. As to IPSS, no relationship was found between maximum flow rate and prostatic calcification.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Prostatic calcification is not a determining factor in the assessment of LUTS severity.

Keywords: Prostate calcification, lower urinary tract symptoms, international prostate symptom score

Eyüp Veli Küçük, Ahmet Tahra, Ahmet Bindayı, Ümit Yıldırım, Resul Sobay, Uğur Tolga Şen. The impact of prostate calcification on lower urinary tract symptoms. . 2017; 19(4): 123-126

Sorumlu Yazar: Ahmet Tahra, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale