e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Parmak ve el ölçüm değerleri ve sağ-sol değerler arasındaki farkın semen parametleri ile ilişkisi []
. 2018; 20(4): 108-113 | DOI: 10.24898/tandro.2018.84756

Parmak ve el ölçüm değerleri ve sağ-sol değerler arasındaki farkın semen parametleri ile ilişkisi

Mehmet Zeynel Keskin1, Yusuf Özlem İlbey1, Tugba Zeyrek2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Embriyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Parmak ve el ölçüm değerleri ile semen parametreleri arasındaki ilişkiyi incelemek.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmamıza hastanemiz erkek infertilitesi polikliniğine 2018 yılında başvuran 90 hasta prospektif olarak alındı. Ondalık 1 mm duyarlı cetvelle parmak ve el ölçüm değerleri (sağ 2D, sağ 4D, sağ el genişliği, sağ el uzunluğu, sol 2D, sol 4D, sol el genişliği, sol el uzunluğu) saptandı. Bu değerlerle parmak oran değerleri (sağ 2D: 4D oranı, sol 2D: 4D oranı) hesaplandı. Parmak oran değerleriyle ise sağ-sol oran farklılıkları (sağ 2D: 4D - sol 2D: 4D değeri (Dr-l), sağ 2D: 4D/sol 2D: 4D oranı (Dr/l) ve 2D: 4D asimetri indeksi [(sol 2D: 4D - sağ 2D: 4D)/(sol 2D: 4D + sağ 2D: 4D)] hesaplandı. Semen analizi parametreleri ile ölçüm değerleri arasındaki ilişki bi-variate korelasyon testi (spearman) ile incelendi. P değeri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Semen parametreleri ile sağ ve sol el genişliği arasında negatif ilişki, sol el uzunluğu ve parmak 2D: 4D oranları ile pozitif ilişki saptandı.
SONUÇ: Prenatal dönemdeki testosteron maruziyetinin indirekt belirleyicisi olarak gösterilen sağ 2D: 4D ve sol 2D: 4D oranı ile semen parametreleri arasında literatür verileri ışığında negatif korelasyon çıkması beklenirken, bizim çalışmamızda pozitif korelasyon çıkmıştır. Ve özellikle ilginç olan sağ (dört parametre) ve sol (beş parametre) el genişliğinin ise en fazla semen parametreleri ile negatif korelasyon içeren ölçüm değeri olmasıdır. El genişliği prenatal dönemdeki testosteron için yeni bir belirleyici olabilir mi? Bu soruyu yanıtlamak ve kesin patofizyolojiyi aydınlatmak için daha çok sayıda vaka içeren, prospektif ve randomize çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler: El genişliği, parmak asimetri indeksi, semen

The relationship between finger and hand measurement values, and differences between right-left values with semen parameters

Mehmet Zeynel Keskin1, Yusuf Özlem İlbey1, Tugba Zeyrek2
1Tepecik Training and Research Hospital, Urology Department, Izmir, Turkey
2Tepecik Training and Research Hospital, Embryology Department, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: To investigate the relationship between hand and finger measurement values and semen parameters.
MATRERIAL and METHODS: Ninety patients who applied to the male infertility polyclinic of our hospital in 2018 were included in the study prospectively. Finger and hand measurement values (right 2D, right 4D, right hand width, right hand length, left 2D, left 4D, left hand width, left hand length) were determined using a ruler with 1 mm accuracy. Other parameters were calculated by using these digit ratio values. The relationship between semen parameters and measurement values were analysed by bi-variate correlation test (Spearman). P value <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Left and right hand width has a negative correlation with semen parameters and left hand length and finger 2D: 4D ratios has positive correlations.
CONCLUSION: Contrary to the literature data, a positive correlation was found in our study between the semen parameters and the right 2D: 4D and left 2D: 4D ratios, which are shown as indirect determinants of testosterone exposure in the prenatal period. Interestingly, the right (4 parameters) and left (5 parameters) hand widths were the measurement values indicating the most negative correlation with the semen parameters. Can hand width be a new determinant for testosterone exposure in the prenatal period? It is clear that prospective and randomized studies with more cases are needed to answer this question and to clarify the exact pathophysiology.

Keywords: Hand width, finger asymmetry index, semen

Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey, Tugba Zeyrek. The relationship between finger and hand measurement values, and differences between right-left values with semen parameters. . 2018; 20(4): 108-113

Sorumlu Yazar: Mehmet Zeynel Keskin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale