e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Cinsel sağlık eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin cinsel mitlerine etkisi []
. 2020; 22(3): 167-171 | DOI: 10.24898/tandro.2020.80774

Cinsel sağlık eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin cinsel mitlerine etkisi

Bahtışen Kartal
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Tokat, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma cinsel sağlık eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin cinsel mitlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışma tek gruplu ön test son test karşılaştırmalı yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini 40 öğrenci oluşturmuştur. Bu araştırmanın verileri Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu ve Cinsel Mitler Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik, ortalama, standart sapma) ve bağımlı gruplar t testi (Paired-Samples T) kullanılmıştır. Çalışmada ölçeğin Cronbach’s Alfa değeri 0.91 bulunmuştur.
BULGULAR: Öğrencilerin %62,5’inin kadın, yaş ortalamasının 22.45 ± 0.87 olduğu, % 65,0’inin ilde daha uzun süreli yaşadığı, % 80,0’inin çekirdek aileye sahip, % 77,5’inin gelirinin giderine denk olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ölçek ön test puan ortalamalarının 66,70±14,26, son test puan ortalamalarının 55,97±15,59 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin son test puanları ön test puanlarına göre her iki cinsiyette, geniş ve çekirdek aileye sahip olanlarda, geliri giderine denk olanlarda, annesinin eğitimi okur-yazar olmayan ve ilkokul mezunu olanlarda daha düşük bulunmuştur(p<0.05).
SONUÇ: Cinsel sağlık eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin cinsel mit ölçek puanlarını düşürdüğü belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel mit, hemşirelik öğrencileri, cinsel sağlık

The effect of sexual health education on the sexual myths of nursing students

Bahtışen Kartal
Tokat Gaziosmanpaşa University, Health Science Faculty, Department of Nursing, Tokat,Turkey

OBJECTIVE: This study was conducted to determine the effect of sexual health education on nursing students’ sexual myths.
MATRERIAL and METHODS: The study is a single-group pretest-posttest comparative semi-experimental study. The sample of the study consisted of 40 students. The data of this study were collected using the Introductory Characteristics Information Form and the Sexual Myths Scale. In the evaluation of the data; descriptive statistics (percentile, mean, standard deviation), and Paired-Samples T test were used. In the study, Cronbach's Alpha value of the scale was found to be 0.91.
RESULTS: It was determined that 62.5% of the students were women, the average age was 22.45 ± 0.87, 65.0% lived in the province most of their lives, 80.0% had a nuclear family, 77.5% had equivalent income and expenditure. It was determined that the mean score of the pretest was 66.70 ± 14.26, and the mean score of the posttest was 55.97 ± 15.59. It was determined that posttest scores of students of both sexes, those with large and nuclear families, those whose income was equal to their expenditures, and those whose mothers were illiterate and primary school graduates were lower than their pretest scores (p<0.05).
CONCLUSION: It was determined that sexual health education decreased nursing students’ sexual myth scale scores.

Keywords: Sexual myth, nursing students, sexual health

Bahtışen Kartal. The effect of sexual health education on the sexual myths of nursing students. . 2020; 22(3): 167-171

Sorumlu Yazar: Bahtışen Kartal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale