e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 4 Year: 2022

Dizinler
Erkek sağlık çalışanlarının erkeğe özgü doğum kontrol hapları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi []
. 2021; 23(1): 17-21 | DOI: 10.24898/tandro.2021.75537

Erkek sağlık çalışanlarının erkeğe özgü doğum kontrol hapları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi

Eda Cangöl, Seda Sögüt
Çanakkkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Çanakkale, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma, erkek sağlık çalışanlarının erkeğe özgü doğum kontrol hapları hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın örneklemini 15 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında bir devlet hastanesinde görev yapmakta olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 174 erkek sağlık çalışanı oluşturdu. Araştırmanın verileri Demografik Özelliklerini ve Doğum Kontrol Yöntemleri Hakkında Görüşlerini Sorgulayan Bilgi Formu ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplandı. Araştırma için gerekli izinler alındı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 22 kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan erkek sağlık çalışanlarının yaş ortalamaları 38,94±10,203’tür. Erkek sağlık çalışanlarının %27’si lisans mezunu, %70,7’si evli, %51,1’si gelirinin giderine eşit olduğunu ve 97,1’i ilde yaşadığını belirtti. Katılımcıların %40,2’sinin sağlık teknisyeni, %33,3’ünün sağlık memuru, %22,4’ünün doktor, %4,1’nin hemşire olduğu bulundu. Erkek sağlık çalışanlarının %78,7’si aile planlaması yöntemleri ile ilgili bilgisi olduğu, %63,3’ü aile planlaması eğitimlerini yetersiz bulduğu, %48,3’ü kitaplardan ve okuldan bilgi edindiği, %44,3’ü erkeğe özgü doğum kontrol hapları çıkarsa kullanmayacağı, %27,0’si erkeğe özgü doğum kontrol hapları çıksa kullanabileceğini, %28,7‘sinin kararsız olduğu bulundu. Erkeğe özgü doğum kontrol yöntemi olarak hapları kullanmamalarının en önemli nedeninin (%31) sistemik yan etkilerinin olabileceğini düşünmeleri idi. Erkek sağlık çalışanlarının %57,5’i doğum kontrol yöntemlerinin en önemli özelliğinin rahat kullanılabilmesi olduğunu ifade etti. Erkek sağlık çalışanlarının %73,6’sının bilgi eksikliğinden doğum kontrol yöntemlerine çekimser kaldıkları saptandı.
SONUÇ: Erkek sağlık çalışanlarının erkeğe özgü doğum kontrol hapları çıksa düşük oranda kullanacakları sonucuna varıldı. Erkeğe özgü doğum kontrol yöntemi olarak hapları kullanmamalarının en önemli nedeninin sistemik yan etkilerinin olabileceği düşüncesi olduğu saptandı. Bunun sonucunda erkeğe özgü doğum kontrol hapları hakkında farkındalıkların artırılarak gerekli eğitimlerin verilmesi ve daha geniş örneklem gruplarıyla çalışmanın yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: doğum kontrol hapı, erkek, sağlık çalışanı

Determining the opinions of male healthcare professionals about male-specific birth control pills

Eda Cangöl, Seda Sögüt
Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey

OBJECTIVE: This study was conducted to determine the views of male healthcare professionals about male-specific birth control pills.
MATRERIAL and METHODS: The sample of the descriptive study consisted of 174 male healthcare professionals working in a public hospital between 15 August and 10 September 2020 and volunteering to participate in the research. The data of the research were collected by using face to face interview method with Information Form Questioning Their Demographic Features and Opinions About Birth Control Methods. Necessary permissions were obtained for the research. SPSS 22 was used for the statistical evaluation of the data.
RESULTS: The average age of male health workers participating in the study is 38.94±10.203. It was found that 27% of male healthcare professionals are undergraduate graduates, 70.7% are married, 51.1% of their income is equal to their expenses and 97.1 of them live in the province. It was found that 40.2% of the participants were health technicians, 33.3% were health officers, 22.4% were doctors, 4.1% were nurses. 78.7% of male healthcare professionals have knowledge of family planning methods, 63.3% of them find their family planning education inadequate, 48.3% of them get information from books and school, 44.3% of them will not use male-specific birth control pills, % It was found that 27.0% could use male-specific birth control pills and 28.7% were undecided. The most important reason for not using the pills as a male-specific birth control method was that they thought they might have systemic side effects (31%). 57.5% of male healthcare workers were found to be the most important feature of contraceptive methods. It was found that 73.6% of male healthcare workers abstained from birth control methods due to lack of information.
CONCLUSION: It was concluded that male healthcare workers would use them at a low rate if male-specific birth control pills were available. It was determined that the most important reason for not using the pills as a malespecific contraceptive method would be systemic side effects. As a result, it is recommended to raise awareness about male-specific birth control pills and to provide necessary training and to work with larger sample groups.

Keywords: birth control pill, male, health employee

Eda Cangöl, Seda Sögüt. Determining the opinions of male healthcare professionals about male-specific birth control pills. . 2021; 23(1): 17-21

Sorumlu Yazar: Eda Cangöl, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale