e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Alkol ve sigara kullanımının infertil erkeklerde semen parametreleri üzerine etkisinin araştırılması []
. 2020; 22(3): 149-153 | DOI: 10.24898/tandro.2020.68815

Alkol ve sigara kullanımının infertil erkeklerde semen parametreleri üzerine etkisinin araştırılması

Göksun Demirel1, Tulay Irez2
1Çukurova Üniversitesi, Adana Türkiye
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Üreme çağındaki çiftlerin %15’ini etkileyen infertilite; 12 ay ve daha uzun süreli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması durumudur. Tüm infertil olguların yarısından erkek infertilitesinin sorumlu olduğu bilinmektedir. Günümüzde değişen yaşam şartları ile infertilite görülme sıklığının son 50 yılda % 30 oranında arttığı ve sperm konsantrasyonunun %50 oranında azaldığı bilinmektedir. Yapılan retrospektif çalışma ile infertil erkeklerde alkol ve sigara kullanımına bağlı olarak semen analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve fertilizasyon başarısı için yol gösterici etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmamız kapsamında en yaygın sağlığa zararlı alışkanlıklardan ikisi olan sigara ve alkol bağımlılığı ve bunların erkek infertilitesine etkileri üzerine retrospektif bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Tütün içimi dünyada oldukça yaygındır; üreme ve cinsel fonksiyon üzerinde iyi bilinen yan etkiler göz önüne alındığında ciddi bir sağlık problemidir. Alkol tüketimi sıklıkla sosyal olarak kabul edilebilir olarak düşünülmektedir ancak gonadal fonksiyonun olumsuz etkileri son yıllarda sıklıkla rapor edilmektedir. Bu çalışmada infertilite tedavisi için Biruni Üniversitesine başvuran 426 infertil erkek hastanın alkol ve sigara tüketimi ile semen kalitesi arasındaki ilişki semen analizlerinden elde edilen verilerin istatistiksel analiz yöntemleriyle saptanmıştır. Çalışmamız bağımsız iki grup ortalamasını test eden Student t testi ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Alkol ve sigara kullanan bireylerin FSH miktarlarının, alkol ve sigara kullanmayan bireylere göre anlamlı azalış gösterdiği ve sperm motilitesinde alkol ve sigara kullanıcılarında anlamlı bir azalış tespit edilmiştir.Yıkama sonrası sperm sayılarında alkol ve sigara kullanıcılarında dramatik bir azalış belirlenirken sadece sigara kullanıcısı olan bireylerin semen analizleri değerlendirildiğinde özellikle sperm hızının anlamlı bir şekilde düştüğü gösterilmiştir.
SONUÇ: Sonuçlarımız sigara kullanımının semen hacmi üzerinde anlamlı bir azalma meydana getirdiğini göstermektedir. Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında, alkol ve sigaranın kısa süreli etkilerinin özellikle sperm fonksiyonları üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin, daha fazla örnekle yapılacak daha kapsamlı çalışmalara zemin oluşturacağına inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Alkol Bağımlılığı, Sigara Bağımlılığı, Erkek İnfertilitesi

Investigation of the effects of alcohol and tobacco use on semen parameters in infertile men

Göksun Demirel1, Tulay Irez2
1Cukurova University, Adana, Turkey
2Yeni Yuzyil University, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Infertility is the inability to conceive after a 12 months and longer of having unprotected intercourse and it affects 15% of couples who are in their reproductive ages. Male infertility is responsible for half of all infertile patients. It is know that over the past 50 years infertility rate has increased by 30% and human sperm concentration showed a 50% decrease... The aim of this retrospective study was to evaluate the results of semen analysis and to determine the guiding effects of fertilization for alcohol and tobacco use in infertile males.
MATRERIAL and METHODS: We performed a retrospective study on two of the most common unhealthy habits tobacco and alcohol addiction, and their effects on male fertility Tobacco smoking is remarkably common in the world; a wide health problem, given the well-known ill-effects on reproductive and sexual function. Alcohol consumption is frequently noted socially acceptable, but its negative effects of gonadal function have been systematically reported in the last years. Alcohol consumption is often considered socially acceptable, but negative effects of gonadal function are frequently reported in recent years.In this study, the relationship between alcohol and cigarette consumption and semen quality of 426 infertile male patients who applied to Biruni University for infertility treatment was determined by statistical analysis methods of syllable analysis. Our study was compared with the Student t test, which tested the independent two-group averages.
RESULTS: The levels of FSH in alcohol and cigarette users were significantly lower than those in smokers and non-smokers, and sperm motility was significantly decreased in smokers and smokers. A dramatic decrease in alcohol and smokers was observed in sperm counts after washing, but it was shown that especially sperm rates of smokers decreased significantly only when the semen analysis of individuals who were smoking users were evaluated.
CONCLUSION: Our results show that smoking caused a significant decrease on semen volume. In the light of the data obtained from this study, it was understood that the short-term effects of alcohol and smoking were especially on sperm functions. We believe that the data obtained as a result of this study will provide a basis for more comprehensive studies with more examples.

Keywords: Alcohol Dependence, Tobacco Addiction, Male Infertility

Göksun Demirel, Tulay Irez. Investigation of the effects of alcohol and tobacco use on semen parameters in infertile men. . 2020; 22(3): 149-153

Sorumlu Yazar: Göksun Demirel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale