e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

COVID-19 pandemisi ve COVID-19 aşısının menstrüel siklusa etkisi []
. 2023; 25(1): 49-52 | DOI: 10.24898/tandro.2023.58826

COVID-19 pandemisi ve COVID-19 aşısının menstrüel siklusa etkisi

Fatma Yıldırım1, Hüsne Yücesoy2, Nuriye Büyükkayacı Duman1
1Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Menstrüel siklus düzensizlikleri, menstrüel siklustaki sıklık, düzenlilik, süre veya yoğunluk açısından değişiklikleri ve ayrıca ara kanamayı içerir. Düzensiz menstrüel siklusun küresel prevalansı üreme yıllarında %5 ile %34 arasında değişmekte ve bununla ilgili sorunlar jinekoloğa en sık başvuru nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Covid-19 pandemi sürecinde ve covid-19 aşılarından sonra kadınlarda menstrüel düzensizliklerin arttığı ve ped sayılarının azaldığı belirtilmiştir. Eğer bu değişikliklerin aşı ile ilgili bir bağlantısı varsa, bunun belirli bir aşı bileşeninden ziyade aşıya karşı bağışıklık tepkisinin bir sonucu olabileceği düşünülmektedir. Aşılamadan sonra menstrüel siklusta bildirilen değişiklikler kısa ömürlü olsa da, bu olası advers reaksiyona ilişkin sağlam araştırmalar, aşılama programının genel başarısı için kritik olmaya devam etmektedir. Covid-19 sosyal hayatı etkilerken kadınlar özellikle cinsel aktif dönemde hormonal dengesizliklere yol açmaktadır. Bunun sonucunda da menstrüel siklus düzensizlikleri, kullanılan ped sayısının azalması ile sonuçlanmasına ve gelecek kuşakları tehdit edecek nüfus sayısında düşmelere neden olacak sonuçlara yol açabilir. Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinin başlangıcı olan Aralık 2019–2022 yılları arasında Covid-19 pandemisi ve Covid-19 aşısı olarak geliştirilen mRNA aşısı ve adenovirüs vektörlü aşılarının hormonal bozukluklara ve menstrüel siklus düzensizliklerine etkilisinin araştırılması amaçlanmıştır. Literatürler PUBmed, Web of Science, Google Akademik’ten “Covid-19 pandemisi, Covid-19 aşısı, menstruasyon, menstrüel siklus düzensizliği” anahtar kelimeleri kullanılarak kaynaklara ulaşılmış ve 14400 kaynak tanımlanmıştır. Retrospektif olan çalışmalar ve olgu sunumu olan çalışmalar dışlanarak sayı 30’a düşmüş, geriye kalanlar taranarak uygun olan bilimsel yayınlardan 20 sayı çalışmaya dahil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, Covid-19 aşısı, menstruasyon, menstrüel siklus düzensizliği

Effect of COVID-19 pandemic and COVID-19 vaccine on menstrual cycle

Fatma Yıldırım1, Hüsne Yücesoy2, Nuriye Büyükkayacı Duman1
1Hitit University Health Science Faculty
2Ordu University Institute Of Health Sciences

Menstrual cycle irregularities include changes in menstrual cycle frequency, regularity, duration or intensity, as well as breakthrough bleeding. The global prevalence of irregular menstrual cycle ranges from 5% to 34% during reproductive years, and related problems constitute one of the most common reasons for referral to a gynecologist. It has been stated that during the Covid-19 pandemic and after the covid-19 vaccines, menstrual irregularities increased and the number of pads decreased in women. If these changes are related to the vaccine, it is thought that it may be a result of the immune response to the vaccine rather than a specific vaccine component. While reported changes in menstrual cycle after vaccination are short-lived, robust research on this potential adverse reaction remains critical to the overall success of the vaccination program. While Covid-19 affects social life, women cause hormonal imbalances, especially during the sexually active period. As a result, menstrual cycle irregularities may result in a decrease in the number of pads used and result in a decrease in the number of population that will threaten future generations. The aim of this study was to investigate the effects of mRNA vaccine and adenovirus vectored vaccines developed as Covid-19 pandemic and Covid-19 vaccine between December 2019–2022, the beginning of the pandemic process, on hormonal disorders and menstrual cycle irregularities. Resources were accessed from the literatures PUBmed, Web of Science, Google Academic using the keywords “Covid-19 pandemic, Covid-19 vaccine, menstruation, menstrual cycle irregularity” and 14400 references were identified. The number of retrospective studies and case reports were excluded, and the number decreased to 30, and 20 of the appropriate scientific publications were included in the study by scanning the rest.

Keywords: Covid-19 pandemic, Covid-19 vaccine, menstruation, menstrüel cycle irregularity

Fatma Yıldırım, Hüsne Yücesoy, Nuriye Büyükkayacı Duman. Effect of COVID-19 pandemic and COVID-19 vaccine on menstrual cycle. . 2023; 25(1): 49-52

Sorumlu Yazar: Fatma Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale