e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Sünnet uygulanan çocuklarda dorsal slit yöntemi sonuçlarımız []
. 2023; 25(1): 1-5 | DOI: 10.24898/tandro.2023.34445

Sünnet uygulanan çocuklarda dorsal slit yöntemi sonuçlarımız

Kenan Yalçın
Tokat Medikalpark Hastanesi Üroloji Bölümü, Tokat, Türkiye

AMAÇ: İnsanlık tarihinin bilinen en eski cerrahi işlemlerinden biri olan sünnet artan bilgi birikimi ile bağlantılı olarak yüzyıllar içerisinde çok farklı tekniklerle uygulanmaktadır. Geriye dönük bu çalışmamızda Dorsal Slit yönteminin sonuçlarının ele alınması amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Haziran 2011 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında Dorsal Slit tekniği kullanılarak sünnet yapılan 5122 olgu dosyaları geriye doğru incelendi. Olguların ortalama yaşları, cerrahi süreleri ve cerrahi girişim sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 4,82±3,18 yıl idi. Ortalama işlem süresi 11,74±2,04 dakika olarak hesaplandı. Anesteziye bağlı 20 (%0,39), cerrahi girişime bağlı ise 39 (%0,78) hastada komplikasyon izlendi. Mortalite veya morbiditeye neden olabilecek komplikasyonlarla karşılaşılmadı. Hiçbir hastaya komplikasyonlara bağlı ikinci bir cerrahi müdahale uygulanmadı.
SONUÇ: Sünnet uygulanan çocuk olgularda Dorsal Slit yöntemi düşük komplikasyon oranları ile başarılı bir cerrahi prosedürdür.

Anahtar Kelimeler: dorsal slit yöntemi, sünnet, çocuk

Our results of dorsal slit method in children applied with circumcision

Kenan Yalçın
Tokat Medicalpark Hospital Urology

OBJECTIVE: Circumcision, one of the oldest known surgical procedures in the history of humanity, is still being applied in many different techniques over the centuries in connection with its increased knowledge. In this retrospective study, we aimed to discuss the results of the Dorsal Slit method.
MATRERIAL and METHODS: Between June 2011 and July 2022, 5122 cases who were circumcised using the dorsal slit technique were reviewed retrospectively. Of the cases the mean age, duration of surgery and surgical intervention results were evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 4.82±3.18 years. The mean procedure time was calculated as 11.74±2.04 minutes. Complications were observed in 20 (0.39%) patients due to anesthesia and 39 (0.78%) patients due to surgical intervention. No complications that could cause mortality or morbidity were encountered. No patient underwent a second surgical intervention due to complications.
CONCLUSION: In children who underwent circumcision, the Dorsal slit method is a successful surgical procedure with low complication rates.

Keywords: dorsal slit method, circumcision, child

Kenan Yalçın. Our results of dorsal slit method in children applied with circumcision. . 2023; 25(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Kenan Yalçın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale