e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Farklı kalp hastalığı tanılı Türk kadınların cinsel fonksiyonlarının hastalık öncesi ve sonrası eşleri ile birlikte değerlendirilmesi: Kontrol gruplu çalışma []
. 2020; 22(3): 159-166 | DOI: 10.24898/tandro.2020.24196

Farklı kalp hastalığı tanılı Türk kadınların cinsel fonksiyonlarının hastalık öncesi ve sonrası eşleri ile birlikte değerlendirilmesi: Kontrol gruplu çalışma

Ahmet Şalvarcı1, Atiye Kaytazoğlu2, Ali Sami Gürbüz3, Mehmet Balasar4, Tevfik Fikret İlgenli5, Mehmet Çolakoğlu6
1Novafertil Tüp Bebek Merkezi, Üroloji Bölümü, Konya, Türkiye
2Novafertil Tüp bebek merkezi, Psikoloji bölümü, Konya, Türkiye
3Novafertil Tüp bebek Merkezi Kadın Doğum Bölümü, Konya, Türkiye
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Üroloji Anabilim AD, Konya, Türkiye
5Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardioloji AD, Konya, Türkiye
6Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp fakültesi, Kadın Doğum AD, Konya, Türkiye

AMAÇ: Farklı kalp hastalığı olan Türk kadınları ve eşlerinin cinsel yaşamları sorgulanacaktır. Hastalık öncesi, sonrası ve kontrol grubuyla farklar değerlendirilecek.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Hastaların ve eşlerin ürolojik, hastaların kardiolojik, kadın doğum muayeneleri yapıldı. Tümünün hormonal, biokimyasal, mikrobiolojik değerlerine bakıldı. Beck depresyon envanteri (BDÖ) ile psikolojik durumları değerlendirildi. Kalp hastası kadınların Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ile fiziksel performansları değerlendirildi. Kadın cinsel işlev ölçeği (FSFI), uluslar arası erektil işlev formu (IIEF) Türkçe versiyonu ile cinsel yaşamları sorgulanıldı. BDÖ >17 olan hastalar çalışmaya alınılmadı.
BULGULAR: Anjina pektoris, anjio, stent, kalp pili, bypass cerrahisi, mitral, aort kapak cerrahisi, akut myokard infaktüsü, konjestif kalp yetmezliği, kardiomyopati tanılı n=60 kadın incelenildi. Menopoz, kalp hastalığı ve ek komorbiditesi olmayan n=45 kadın ve eşleri kontrol grubu olarak seçildi. Hastalar ve kontrol grubunda erkek yaşları, menstrial siklus, sigara içme oranı, FSH,LH, E2, PRL, TT, TSH, ST3, ST4 değerlerinde anlamlı (p>0.05) farklılıklar gözlenilmedi. ECOG derecesi kontrol grubunda p<0.05 yüksekti. Hastaların total FSFI skoru kontrol grubundan p<0.05 düşüktü. Hastaların eşlerin total IIEF skoru kontrol grubundan p<0.05 düşüktü. Hasta grubunda BDÖ toplam skoru kontrol grubundan p<0.05 yüksekti.
SONUÇ: Farklı kalp hastalığı tanılı Türk kadınların ve eşlerinin kontrol gruplarına göre cinsel fonksiyon bozukluklarının belirgin yüksek olduğu gözlenildi. Hastalık tanısı konulunca, invaziv, noninvaziv yaklaşımlar sonrası, erken, geç dönemde eşlerin cinsel yönden takibi ve güvenli cinsel yaşam destek bilgisi verilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Türk kadınları, kalp hastalığı, seksüel disfonksiyon

Assessment of sexual functions of Turkish women with different heart diseases before and after disease with their spouses: A study with a control group

Ahmet Şalvarcı1, Atiye Kaytazoğlu2, Ali Sami Gürbüz3, Mehmet Balasar4, Tevfik Fikret İlgenli5, Mehmet Çolakoğlu6
1Novafertile IVF Centers, Department of Urology, Konya,Turkey
2Novafertile IVF Centers, Psychology Outpatient Clinic, Konya,Turkey
3Novafertile IVF Centers, Department of Obstetrics and Gynecology, Konya,Turkey
4Necmettin Erbakan University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Konya, Türkiye
5Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Konya, Turkey
6Necmettin Erbakan University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Konya, Türkiye

OBJECTIVE: The sexual lives of Turkish women with different heart disease and their spouses will be questioned. Differences will be evaluated with the control group before and after the disease.
MATRERIAL and METHODS: The patients and their spouses underwent urological examinations and cardiological and obstetrics examinations of patients were performed. The hormonal, biochemical and microbiological values of all patients and their spouses were examined. Their psychological status was evaluated with Beck Depression Inventory (BDI). Physical performance of women with heart disease was evaluated with Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Their sexual lives were assessed with the Turkish version of the Female Sexual Function Scale (FSFI) and the International Erectile Function (IIEF) form. Both male and female patients with BDI> 17 were excluded from the study.
RESULTS: A total of n= 60 women with angina pectoris, who underwent angiogram, stent, pacemaker, bypass surgery, mitral, aortic valve surgery, had acute myocardial infarction, congestive heart failure, and cardiomyopathy were studied. N = 45 women without menopause, heart disease and additional comorbidities and their spouses were selected as the control group. In patients and control groups, no significant differences were observed in terms of the age of men, menstrual cycle, smoking rate, FSH, LH, E2, PRL, TT, TSH, ST3 and ST4 values. The ECOG rate was higher than p <0.05 in the control group. Total FSFI score of the patients was p <0.05 lower than the control group. The total IIEF score of the spouses of the patients was p <0.05 lower than the control group. In the patient group, the total BDI score was higher than that of the control group, with p <0.05.
CONCLUSION: It was observed that sexual dysfunctions were significantly higher in Turkish women with different heart disease and their spouses compared to the control groups.

Keywords: Turkish women, heart diseases, sexual dysfunctions

Ahmet Şalvarcı, Atiye Kaytazoğlu, Ali Sami Gürbüz, Mehmet Balasar, Tevfik Fikret İlgenli, Mehmet Çolakoğlu. Assessment of sexual functions of Turkish women with different heart diseases before and after disease with their spouses: A study with a control group. . 2020; 22(3): 159-166

Sorumlu Yazar: Ahmet Şalvarcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale