e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Erkek partnerin cinsel hayatında genel memnuniyet ile en fazla ilişkili IIEF parametreleri []
. 2021; 23(1): 13-16 | DOI: 10.24898/tandro.2021.23600

Erkek partnerin cinsel hayatında genel memnuniyet ile en fazla ilişkili IIEF parametreleri

Mehmet Caniklioğlu1, Fatih Fırat2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Tokat Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Tokat

AMAÇ: Uluslararası erektil işlev formu (IIEF) her ne kadar erektil işlevlerin (Eİ) değerlendirilmesi için kullanılmış olsa da bize sağlıklı bir cinsel hayatın ipucu olabilecek başka parametreler de sunmakta mıdır? Sorusundan hareketle elimizdeki veriler ışığında genel memnuniyet (GM) skoruna en fazla etki eden parametreleri araştırmayı amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: 157 hastanın IIEF verileri retrospektif olarak analiz edildi. Eİ, ilişki memnuniyeti (İM), orgazmik işlev (Oİ) ve cinsel istek (Cİ) ayrı ayrı skorlanıp GM açısından tüm verilere kuantil regresyon analizi yapıldı.
BULGULAR: Erektil işlev (Eİ) ve Cİ’nin GM ile ilişkisi yer yer devamlılığını kaybetmekteydi. Oİ ve CM skorları GM ile en tutarlı pozitif korelasyonu gösteren parametrelerdi.
SONUÇ: Genel memnuniyet (GM) üzerine Eİ’nin öneminin fazla olduğu düşünülse de bu çalışmanın sonuçlarına göre tüm persentiller göz önüne alındığında erkek partner, cinsel hayatının tamamında memnuniyetini değerlendirirken kendi cinsel performansına ve kendi orgazmının kalitesine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: IIEF, cinsel memnuniyet, regresyon, korelasyon, genel memnuniyet skoru, orgazm

The most associated IIEF Parameters with the overall satisfaction in sexual life of the male partner

Mehmet Caniklioğlu1, Fatih Fırat2
1Yozgat Bozok University, Faculty of Medicine, Department Of Urology, Yozgat/ Turkey
2Department Of Urology. Tokat State Hospital, Tokat/ Turkey

OBJECTIVE: Although the international form of erectile function (IIEF) has been used to evaluate erectile function (EI), does it provide us with other parameters that may be a clue to a healthy sex life. Based on the question, we aimed to investigate the parameters that affect the overall satisfaction (GM) score in the light of the available data.
MATRERIAL and METHODS: The IIEF data of 157 patients were analyzed retrospectively. Quantile regression analysis was performed in terms of OS, separately for EF, sexual satisfaction (SS), orgasmic function (OF) and sexual desire (SD).
RESULTS: EF and SD’s relationship with GM lost its continuity in percentilles. OF and SS scores were the most consistent positive correlations with OS.
CONCLUSION: Although the importance of EF on OS is considered to be high, considering all the percentiles according to the results of this study, the male partner focuses on his own sexual performance and the quality of his orgasm while evaluating his satisfaction in the whole of his sexual life.

Keywords: IIEF, sexual satisfaction, regression, correlation, overall satisfaction score, orgasm

Mehmet Caniklioğlu, Fatih Fırat. The most associated IIEF Parameters with the overall satisfaction in sexual life of the male partner. . 2021; 23(1): 13-16

Sorumlu Yazar: Mehmet Caniklioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale