e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 4 Year: 2022

Dizinler
Oosit ve sperm mitokondrileri []
. 2019; 21(2): 62-66 | DOI: 10.24898/tandro.2019.20092

Oosit ve sperm mitokondrileri

Semih Tan1, Mehmet Caner Özer2, Nazlı Çil1, Murat Serkant Ünal2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Denizli Devlet Hastanesi, İnfertilite Merkezi, Denizli, Türkiye

Oosit ve sperm mitokondrilerinin oksidatif fosforilasyon yoluyla motilite ve bazı fonksiyonlar için ihtiyaç duyulan enerjiyi üretmeleri dışında, sahip oldukları DNA nedeniyle rolleri oldukça önemlidir. Bunun nedeni, embriyodaki bütün mitokondrilerin oosit kökenli olmasından dolayı, mitokondri DNA’larındaki mutasyonların maternal olarak yeni kuşaklara aktarılması ve mitokondriyal geçişli hastalıklara sebep olmasıdır. Sperm mitokondrileri ise, türler arasında farklı mekanizmalar aracılığıyla spermatogenez esnasında veya embriyogenezin erken evrelerinde eliminasyona uğrar ve varlıklarını sürdüremezler. Bu çalışmadaki amacımız, oosit ve sperm mitokondrilerinin fertilizasyon üzerindeki rollerini araştırmaktır. Veriler, 2018 yılı itibarıyla Pubmed’den taranarak elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: mtDNA, ubikitin- proteazom sistemi, otofaji, endonükleaz G, mitokondri transferi

Oocyte and sperm mitochondria

Semih Tan1, Mehmet Caner Özer2, Nazlı Çil1, Murat Serkant Ünal2
1Department of Histology and Embriyology, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Denizli State Hospital, Infertility Center, Denizli, Turkey

Oocyte and sperm mitochondria also play an important role because of the DNA they possess, besides motility through oxidative phosphorylation and the energy production needed for some functions. This is because all mitochondria in the embryo are oocyte originated, mutations in mitochondrial DNA are transmitted maternally to new generations, and cause maternally inherited mitochondrial diseases. Sperm mitochondria undergoes elimination during spermatogenesis or in the early stages of embryogenesis through variable mechanisms between species, and existence of mitochondria can’t keep up. The aim of this study is to investigate the role of oocyte and sperm mitochondria on fertilization. Data analysis starting from 2018 to backwards were obtained from Pubmed.

Keywords: mtDNA, ubiquitin-proteasome system, autophagy, endonuclease G, mitochondria transfer

Semih Tan, Mehmet Caner Özer, Nazlı Çil, Murat Serkant Ünal. Oocyte and sperm mitochondria. . 2019; 21(2): 62-66

Sorumlu Yazar: Murat Serkant Ünal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale