e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Yaşlanan erkekte androlojik problemler []
. 2024; 26(1): 50-56 | DOI: 10.24898/tandro.2024.03789

Yaşlanan erkekte androlojik problemler

Veysel Sezgin, Caner Baran
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Yaşlanma, insan yaşamının her aşamasında biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklere yol açan, geri dönüşü olmayan kaçınılmaz bir süreçtir. Bu süreç, bir bireyin doğumdan ölüme kadar hayatını etkiler. Sosyo-ekonomik ve tıbbi ilerlemeler, dünya çapında yaşam beklentisini önemli ölçüde artırmıştır. Ülkemizde ortalama yaş 2007’de 28,3 iken 2022’de 33,5’e yükselerek yaşlanan bir topluma doğru net bir eğilim göstermektedir. Yaşlanan nüfusla birlikte, androloji alanı yaşlanma ile ilişkili hastalıklar ve risklerle giderek daha sık karşılaşmaktadır. Erkeklerde yaşın ilerlemesi, testosteron seviyesinde düşüşe yol açarak çeşitli fiziksel ve zihinsel değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler arasında cinsel istekte azalma, ereksiyon sorunları ve sperm kalitesinde düşüş yer alır. Bu derlemenin amacı, güncel bilimsel literatür ışığında yaşlanmanın androlojik hastalıklar üzerindeki etkilerini özetlemektir.

Anahtar Kelimeler: erektil disfonksiyon, infertilite, refrakter dönem, yaşlanma

Andrological issues in aging men

Veysel Sezgin, Caner Baran
Department Of Urology, University Of Health Science, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Turkey

Aging is an inevitable process that brings about biological, physiological, psychological, and social changes throughout every stage of human life, with no known possibility of reversal. This process affects an individual’s life from birth to death. Socioeconomic and medical advancements have significantly increased life expectancy worldwide. In our country, the average age rose from 28.3 years in 2007 to 33.5 years in 2022, indicating a clear trend toward an aging society. With the growing elderly population, the field of andrology encounters diseases and risks associated with aging with increasing frequency. Advancing age in men can lead to a decline in testosterone levels, which can cause various physical and mental changes. These changes can include decreased sexual desire, erection problems, and declining sperm quality. The purpose of this compilation is to summarize the effects of aging on andrological diseases in light of current scientific literature.

Keywords: aged, erectile dysfunction, infertility, refractory period

Veysel Sezgin, Caner Baran. Andrological issues in aging men. . 2024; 26(1): 50-56

Sorumlu Yazar: Veysel Sezgin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale