e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Cinsel perhiz süresi ve semen parametreleri arasındaki ilişki []
. 2018; 20(1): 11-15 | DOI: 10.24898/tandro.2018.03555

Cinsel perhiz süresi ve semen parametreleri arasındaki ilişki

Ahmet Gökçe, Deniz Gül, Hacı Can Direk, Hacı İbrahim Çimen, Fikret Halis
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: Erkekte üreme kapasitesini öngörebilmek amacıyla ejakülatın makroskobik ve mikroskobik özelliklerinin değerlendirildiği semen analizi bazı intrensek ve ekstrensek faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, cinsel perhiz süresinin konvansiyonel semen parametreleri üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya hastanemiz androloji laboratuvarında Ocak 2015 – Haziran 2017 tarihleri arasında yapılmış semen analizi sonuçları normal olan 170 hasta dahil edildi. Hastalar cinsel perhiz sürelerine göre 0–1 gün (30 hasta), 2–5 gün (90 hasta) ve 6–7 gün (50 hasta) olarak üç gruba ayrıldı ve gruplar arasında hacim, pH, konsantrasyon ve motilite oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 31,06±6,08 yıl idi ve gruplar arasında istatistiksel fark yoktu. Hastaların semen analizlerinde cinsel perhiz süresi uzadıkça hacim, konsantrasyon ve hareketsiz motilite oranlarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı, total motilite ve ileri motilite oranlarının ise istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı saptandı. pH ve yerinde motilite oranları açısından ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları normal sağlıklı bireylerdeki semen analizlerinde cinsel perhiz süresi arttıkça hacim ve sperm konsantrasyonunun arttığını, motilitenin ise azaldığını göstermektedir. Semen analizlerini değerlendirirken bu verilerin dikkate alınmasında yarar olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Cinsel perhiz süresi, konsantrasyon, motilite, normospermi, semen

Relationship between the duration of sexual abstinence and semen parameters

Ahmet Gökçe, Deniz Gül, Hacı Can Direk, Hacı İbrahim Çimen, Fikret Halis
Department of Urology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

OBJECTIVE: Semen analysis, the assessment of the macroscopic and microscopic properties of ejaculate in order to predict the reproductive capacity of a man, is influenced by some intrinsic and extrinsic factors. The aim of this study was to evaluate the effects of the duration of sexual abstinence on conventional semen parameters.
MATRERIAL and METHODS: One hundred-seventy patients with normal semen analysis in our andrology laboratory between January 2015 and June 2017 were included in the study. Patients were divided into 3 groups according to their sexual abstinence periods: 0–1 days (30 patients), 2–5 days (90 patients) and 6–7 days (50 patients) and the volume, pH, concentration, and motility rates were compared between groups.
RESULTS: The mean age of the patients was 31.06±6.08 years and there was no statistically significant difference among the groups. In the semen analysis of the patients; the volume, concentration and immotility sperm rates were increased, total motility and progressive motility rates were decreased significantly with the duration of sexual abstinence. There was no statistically significant difference between groups in terms of pH and non-progressive motility rates.
CONCLUSION: The results of this study show that as the duration of sexual abstinence increases, the volume and sperm concentration increases and the motility decreases in semen analyses of normal healthy individuals. We consider that these data will be useful to evaluate semen analysis.

Keywords: Sexual abstinence duration, concentration, motility, normospermia, semen

Ahmet Gökçe, Deniz Gül, Hacı Can Direk, Hacı İbrahim Çimen, Fikret Halis. Relationship between the duration of sexual abstinence and semen parameters. . 2018; 20(1): 11-15

Sorumlu Yazar: Ahmet Gökçe, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale