e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Postpartum cinsel işlev sorunlarına müdahaleler: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi []
. 2024; 26(1): 41-49 | DOI: 10.24898/tandro.2024.00087

Postpartum cinsel işlev sorunlarına müdahaleler: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi

Hilal Gül Boyraz, Nülüfer Erbil
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

AMAÇ: Bu sistematik derlemenin amacı postpartum cinsel işlev sorunlarına yönelik müdahalelerin sistematik incelemesini yapmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu sistematik derlemede “PubMed”, “Cochrane”, “Web of Science”, “Science Direct” ve “Scopus” veri tabanlarından “interventions AND postpartum sexual dysfunction” anahtar kelimesi ile tarama yapılmıştır. Sistematik derlemeye son beş yılda yayımlanan yayın dili İngilizce veya Türkçe olan, tam metnine ulaşılan, postpartum cinsel işlev bozukluğuna yönelik müdahaleleri içeren çalışmaların alınması hedeflenmiştir. Çalışma tasarımı için Sistematik Derleme ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri (PRISMA) kılavuzu kullanılmıştır. Sistematik incelemeye dâhil edilen araştırmaların metodolojik kalitesi Joanna Briggs Institute tarafından yayımlanan, “Randomize Kontrollü Çalışmalar İçin Joanna Briggs Enstitüsü Kritik Değerlendirme Kontrol Listesi’ne göre değerlendirilmiştir. BULGULAR: Sistematik derlemenin sentez aşamasına 2019–2022 yılları arasında yayımlanan sekiz makale dâhil edilmiştir. Sistematik derlemeye alınan çalışmalarda en yaygın “Kadın Cinsel İşlev Ölçeği”nin kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırmalarda cinsel işlev sorunlarına yönelik pelvik taban kas egzersizleri eğitimi, doğum sonrası cinsel sağlık programları, duyusal odak tekniği gibi çeşitli müdahalelerin yapıldığı görülmüştür. Pelvik taban kas egzersizleri, duyusal odak tekniği, pelvik taban kas eğiticileri, PLISSIT ve BETTER modellerini temel alan cinsel danışmanlık ve Doğum Sonrası Cinsel Sağlık Programlarının postpartum cinsel fonksiyon bozukluklarında olumlu etkileri olduğu, vijina içi oksitosin uygulaması ve uzak kızılötesi radyasyonun herhangi bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.
SONUÇ: Postpartum dönem cinsel işlev bozukluklarına yönelik yapılan müdahalelerin kadınların genellikle cinsel yaşamlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Postpartum cinsel işlev bozukluğunda iyileşmeler sağlamak için daha büyük örneklem gruplarında, çeşitli müdahaleler geliştirerek farklı ölçme araçlarıyla değerlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: postpartum, cinsel işlev bozukluğu, randomize kontrollü çalışma

Interventions for postpartum sexual dysfunction problems: A systematic review of randomized controlled studies

Hilal Gül Boyraz, Nülüfer Erbil
Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Ordu, Turkey

OBJECTIVES: The purpose of this systematic review is to conduct a systematic review of interventions for postpartum sexual function problems.
MATERIAL and METHODS: In this systematic review, “PubMed”, “Cochrane”, “Web of Science”, “Science Direct” and “Scopus” databases were searched with the keyword “interventions AND postpartum sexual dysfunction”. The systematic review aimed to include studies published in the last five years, published in English or Turkish, with full text available, and containing interventions for postpartum sexual dysfunction. The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guideline was used for study design. The methodological quality of the studies included in the systematic review was evaluated according to the “Joanna Briggs Institute Critical Appraisal Checklist for Randomized Controlled Studies” published by the Joanna Briggs Institute.
RESULTS: Eight articles published between 2019–2022 were included in the synthesis phase of the systematic review. It was determined that the “Female Sexual Function Scale” was most commonly used in the studies included in the systematic review. Studies have shown that various interventions such as pelvic floor muscle exercise training, postpartum sexual health programs, and sensory focus technique have been implemented for sexual function problems. It has been determined that pelvic floor muscle exercises, sensory focus technique, pelvic floor muscle trainers, sexual counselling based on PLISSIT and BETTER models, and Postpartum Sexual Health Programs have positive effects on postpartum sexual dysfunctions, while intra-vaginal oxytocin application and far infrared radiation have no effect.
CONCLUSION: It has been determined that interventions for postpartum period sexual dysfunctions generally have a positive effect on women’s sexual lives. In order to achieve improvements in postpartum sexual dysfunction, it is recommended to develop various interventions and evaluate them with different measurement tools in larger sample groups.

Keywords: postpartum, sexual dysfunction, randomized controlled trial

Hilal Gül Boyraz, Nülüfer Erbil. Interventions for postpartum sexual dysfunction problems: A systematic review of randomized controlled studies. . 2024; 26(1): 41-49

Sorumlu Yazar: Hilal Gül Boyraz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale