e-ISSN 2587-2524
Volume : 25 Issue : 1 Year :


INDEXES

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Andrology Bulletin
How quality and reliable are youtube videos about hydrocele for patients? []
. 2023; 25(1): 27-31 | DOI: 10.24898/tandro.2023.75010

How quality and reliable are youtube videos about hydrocele for patients?

Berk Yasin Ekenci, Hilmi Sarı
Health Sciences University Ankara Etlik City Hospital, Department Of Urology, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In this study, our aim is to evaluate the adequacy, quality and reliability of the Turkish video contents found on YouTube about hydrocele disease.
MATRERIAL and METHODS: In order to find videos about hydrocele disease, the term ‘Hydrocele’ was written in the Youtube search section on February 14, 2023. Videos in the last five years to make videos up to date were included in the study. The first 50 video content determined after the exclusion criteria was included in the study. The video quality included in the study data is described by ‘Global Quality Scale’ and video reliability is defined by modified ‘DISCERN’ scales.
RESULTS: A total of 50 videos related to hydrocele on YouTube were analyzed. The total number of views included in the study was 384.290. In 48 (96%) of 50 videos, he was a doctor who had information or surgery on hydrocele disease. The average ‘Global Quality Scale’ of the videos prepared for hydrocele disease was measured as 2.3±1.06 points. For patients, very useful, full and clear information, ‘Global Quality Scale’ score of five videos could not be detected (0%). The average score of the modified DISCERN scale was 2.06±0.95. Since no video is based on the sources and did not propose additional sources of information for patients, the modified DISCERN scale score was not found (0%).
CONCLUSION: Health information about health is increasing day by day. In today’s age, patient information requests can be met instantly via the Internet. Doctors and related associations should be aware of this situation in order not to be misinformed and misleaded by patients. For this reason, it is important to take the right

Keywords: internet use, scrotal hydrocele, YouTube

Hidrosel ile ilgili youtube videoları hastalar için ne kadar kaliteli ve güvenilir?

Berk Yasin Ekenci, Hilmi Sarı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmamızda amacımız hidrosel hastalığı ile ilgili YouTube’da bulunan Türkçe video içeriklerinin yeterliliği, kalitesi, güvenilebilirliğini değerlendirmektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Hidrosel hastalığı ile ilgili videoları bulabilmek adına 14 Şubat 2023 tarihinde YouTube arama bölümüne ‘Hidrosel’ terimi yazılarak aratıldı. Videoların güncel olması adına son beş yıl içindeki videolar çalışmaya dâhil edildi. Dışlama kriterleri sonrası saptanan ilk 50 video içeriği çalışmaya dâhil edildi. Çalışma verilerine dâhil edilen video kaliteleri ‘Global Quality Scale’ kullanılarak, video güvenirlilikleri ise modifiye edilmiş ‘DISCERN’ ölçekleri ile tanımlanmıştır.
BULGULAR: YouTube’da mevcut olan hidrosel ile alakalı toplam 50 video analiz edildi. Çalışmaya dahil edilen videoların toplam izlenme sayısı 384,290’dı. Elli videonun 48 (%96) tanesinde, hidrosel hastalığı ile ilgili bilgilendirme veya ameliyat yapan bir doktordu. Hidrosel hastalığı ile ilgili hazırlanan videoların ‘Global Quality Scale’ ortalaması 2,3±1,06 puan olarak ölçüldü. Hastalar için çok kullanışlı, tam ve net bilgi içeren, ‘Global Quality Scale’ puanı beş olan video saptanamadı (%0). Videoların modifiye DISCERN ölçeği puan ortalaması ise 2,06±0,95 idi. Hiçbir video verdiği bilgileri kaynaklara dayandırmadığından ve hastalar için ek bilgi kaynakları önermediğinden modifiye DISCERN ölçeği puanı beş olan video bulunamamıştır (%0).
SONUÇ: Sağlıkla ilgili bilgiler her geçen gün internet ortamında artmaktadır. Günümüz çağında hasta bilgi talepleri internet aracılığı ile anlık olarak karşılanabilmektedir. Doktorların ve ilgili derneklerin hastaların yanlış bilgilendirilmemesi ve yanlış yönlendirilmemesi adına bu durumun farkında olmaları gerekmektedir. Bu sebeple hastaların internet aracılığı ile doğru kaynaklara yönlendirilmesi adına doğru adımlar atılması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: internet kullanımı, skrotal hidrosel, YouTube

Berk Yasin Ekenci, Hilmi Sarı. How quality and reliable are youtube videos about hydrocele for patients?. . 2023; 25(1): 27-31

Corresponding Author: Berk Yasin Ekenci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale