e-ISSN 2587-2524
Volume : 25 Issue : 1 Year :


INDEXES

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Andrology Bulletin
Efficacy and safety of daily tadalafil and sertraline combination therapy in heterosexual patients presenting with erectile dysfunction and concomitant premature ejaculation []
. 2023; 25(1): 6-10 | DOI: 10.24898/tandro.2023.04379

Efficacy and safety of daily tadalafil and sertraline combination therapy in heterosexual patients presenting with erectile dysfunction and concomitant premature ejaculation

Kemal Ertaş1, Abdullah Akkurt2, Zülfü Sertkaya3
1Memorial Dicle Hospital
2Diyabakır Dr Gazi Yaşargil Teaching and education Hospital
3Andro Expertise Men

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of daily tadalafil 5 mg and sertraline 50 mg treatment in 3-month follow-up in patients presenting with erectile dysfunction (ED) complaints and accompanying premature ejaculation (PE) symptoms.
MATRERIAL and METHODS: This prospective, observational single-arm study was conducted between March and September 2021 among patients suffering from ED and concomitant Lifetime/acquired PE. The Turkish validity of the International Erectile Function-Erectile Function Index (IIEF-EF) was used for the diagnosis of ED in the patients. The patients filled the Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT) questionnaire for the diagnosis of PE. Additionally, the Premature Ejaculation Profile (PEP) score was filled. A detailed medical history was taken from all patients and a complete physical examination was performed. After a fourweek follow-up period, patients were given 5 mg tadalafil and sertraline 50 mg tablets daily. The IELT durations of the patients were recorded after 12 weeks of treatment. Premature ejaculation profile and IIEF-EF questionnaires administered to the patients at the beginning were filled again. In addition, the Global Impression of Change (GIC) questionnaire was applied in terms of treatment satisfaction.
RESULTS: A total of 71 patients were included in the study. Sixty-three patients completed the study (88.73%). As a result of 3-month daily tadalafil 5 mg + sertraline 50 mg combination therapy, the geometric mean IELT, PEP index scores and subgroup scores of the patients improved and a statistically significant increase in the IIEF-EF scores (p<0.001). In addition, considering the GIC questionnaire, 81.69% (58/71) of the patients stated that they were satisfied with the treatment.
CONCLUSION: In conclusion, daily administration of tadalafil and sertraline provides an effective and reliable objective and subjective improvement in the management of patients with ED and accompanying PE.

Keywords: premature ejaculation, erectile dysfunction, sertraline, tadalafil, IELT

Erektil disfonksiyon şikâyeti ile başvurup eşlik eden prematür ejakulasyonu olan heteroseksüel hastalarda günlük tadalafil ve sertralin kombinasyon tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği

Kemal Ertaş1, Abdullah Akkurt2, Zülfü Sertkaya3
1Memorial Hastanesi,Üroloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
2Dr. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
3Andro Expertise Erkek Sağlığı ve Estetik Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, erektil disfonksiyon (ED) yakınmaları ile başvuran ve eşlik eden erken boşalma (PE) semptomları olan hastalarda üç aylık takipte günlük tadalafil 5 mg ve sertralin 50 mg tedavisinin etkinlik ve güvenilirliğini değerlendirmektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu prospektif, gözlemsel tek kollu çalışma, Mart ve Eylül 2021 arasında ED’ve eşlik eden Yaşam Boyu / edinilmiş PE’den muzdarip hastalar arasında gerçekleştirildi. Hastalarda ED tanısı için Uluslararası Erektil Fonksiyon - Erektil Fonksiyon İndeksi’nin (IIEF-EF) Türkiye geçerliliği kullanıldı. Hastalar PE tanısı için Erken Boşalma Teşhis Aracı (PEDT) anketini doldurdu. Ek olarak, Erken Boşalma Profili (PEP) skoru dolduruldu. Tüm hastalardan ayrıntılı tıbbi öykü alındı ve tam bir fizik muayene yapıldı. Dört haftalık takip sürecinden sonra hastalara günde 5 mg tadalafil ve sertralin 50 mg tablet verildi. Hastaların IELT süreleri 12 haftalık tedaviden sonra kaydedildi. Hastalara başlangıçta uygulanan PEP ve IIEF-EF anketleri tekrar dolduruldu. Ayrıca tedavi memnuniyeti açısından Global Impression of Change (GIC) anketi uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 71 hasta dahil edildi. Altmış üç hasta (%88,73) çalışmayı tamamladı. Üç aylık tadalafil 5 mg + sertralin 50 mg kombinasyon tedavisi sonucunda hastaların geometrik ortalama IELT, PEP indeks skorları ve alt grup skorlarında düzelme ile IIEF-EF skorlarında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p<0,001). Ayrıca GIC anketine bakıldığında hastaların %81,69’u (58/71) tedaviden memnun kaldığını belirtmiştir.
SONUÇ: Sonuç olarak, tadalafil ve sertralinin günlük olarak uygulanması, ED ve eşlik eden PE şikâyetleri olan hastaların yönetiminde etkili ve güvenilir bir şekilde objektif ve subjektif iyileşme sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: erken boşalma, erektil disfonksiyon, sertralin, tadalafil, IELT

Kemal Ertaş, Abdullah Akkurt, Zülfü Sertkaya. Efficacy and safety of daily tadalafil and sertraline combination therapy in heterosexual patients presenting with erectile dysfunction and concomitant premature ejaculation. . 2023; 25(1): 6-10

Corresponding Author: Kemal Ertaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale