e-ISSN 2587-2524
Volume: 26 Issue: 1 Year: 2024


INDEXES

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

How did lock-down due to COVID-19 pandemia effect sexual life of Turkish women? A cross sectional survey study []
. 2023; 25(1): 11-17 | DOI: 10.24898/tandro.2023.68542

How did lock-down due to COVID-19 pandemia effect sexual life of Turkish women? A cross sectional survey study

Adil Emrah Sonbahar1, Özlem Geyik2
1Department Of Urology, Izmir Katip Celebi University, Atatürk Training&research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Family Medicine, Kartal Central Family Health Center, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: To evaluate the sexual behavior of women after the lockdown that was implemented for three months during the COVID-19 pandemic.
MATRERIAL and METHODS: This observational study was conducted between July-August 2020. Participants received an informed voluntary consent form and questionnaire via email, as well as via Twitter, LinkedIn, Instagram, and WhatsApp social media platforms on the Internet. Demographic characteristics of the participants were recorded. Whether the participants wanted to have a child during the pandemic, the birth control method they used, and the frequency of sexual intercourse (increase/decrease) during lock-in were evaluated, and sexual function was examined with the Female Sexual Function Index (FSFI).
RESULTS: A total of 1055 patients were included in the study. Patients’ mean age was 30.2±4.3 years (20–45 years). Most were married (n=1037, 98.3%). The percentage of those who wanted to have children during the pandemic was 26.6%(n=281). More than half did not use any contraceptive (52.3%, n=552). The most common method of contraception was condom use (n=370). The mean FSFI total score was 23.79±7.81(2–34.90). Statistically, sexual dysfunction was rather found to be the participants who were older than 30 years (p=0.003), who had high school and lower educational background (p=0.004), and those reporting that the frequency of sexual intercourse in the pandemic has decreased (p<0.001).
CONCLUSION: We observed a reduction in the frequency of sexual intercourse of women and their sexual function has been affected during the COVID-19 pandemic. This impact has been determined to depend on age, level of educational background, sharing the same house with the partner, and frequency of sexual intercourse.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, female sexual function, age, education, sexual attitude

COVID-19 pandemisi nedeniyle karantina Türk kadınlarının cinsel yaşamını nasıl etkiledi? Kesitsel bir anket çalışması

Adil Emrah Sonbahar1, Özlem Geyik2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Kartal Merkez Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: COVID-19 salgını sırasında üç ay boyunca uygulanan karantina sonrası kadınların cinsel davranışlarını değerlendirmek.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu gözlemsel çalışma, Temmuz-Ağustos 2020 arasında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, e-posta yoluyla ve ayrıca Twitter, LinkedIn, Instagram ve İnternet üzerinden WhatsApp sosyal medya platformları aracılığıyla bilgilendirilmiş gönüllü onam formu ve anket cevapladı. Katılımcıların demografik özellikleri kaydedildi. Katılımcıların pandemi sırasında çocuk sahibi olmak isteyip istemedikleri, kullandıkları doğum kontrol yöntemi ve sosyal kısıtlama sırasında cinsel ilişki (artış/azalma) sıklığı değerlendirildi ve Kadın Cinsel İşlev İndeksi (FSFI) ile cinsel işlev incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 1055 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 30,2±4,3 yıl (20–45 yıl) idi. Çoğu evliydi (n=1037, %98,3). Pandemi döneminde çocuk sahibi olmak isteyenlerin oranı %26,6 (n=281) idi. Yarısından fazlası herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmadı (%52,3,n=552). En sık kontrasepsiyon yöntemi kondom kullanımıydı (n=370). Ortalama FSFI toplam skoru 23,79±7,81(2– 34,90) idi. İstatistiksel olarak cinsel işlev bozukluğu daha çok 30 yaş üstü (p=0,003), lise ve altı eğitim düzeyine sahip (p=0,004) ve pandemi döneminde cinsel ilişki sıklığının arttığını bildiren katılımcılar olarak bulundu (p<0,001).
SONUÇ: COVID-19 pandemisi sırasında kadınların cinsel ilişki sıklığının azaldığını ve cinsel işlevlerinin etkilendiğini gözlemledik. Bu etkinin yaşa, eğitim düzeyine, partnerle aynı evi paylaşmaya ve cinsel ilişki sıklığına bağlı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, kadın cinsel işlevi, yaş, eğitim, cinsel tutum

Adil Emrah Sonbahar, Özlem Geyik. How did lock-down due to COVID-19 pandemia effect sexual life of Turkish women? A cross sectional survey study. . 2023; 25(1): 11-17

Corresponding Author: Adil Emrah Sonbahar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale