e-ISSN 2587-2524
Volume: 26 Issue: 2 Year: 2024


INDEXES

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Evaluation of semen analysis standardization in andrology laboratories accordingto the criteria of World Health Organization (WHO) []
. 2024; 26(1): 33-40 | DOI: 10.24898/tandro.2024.63625

Evaluation of semen analysis standardization in andrology laboratories accordingto the criteria of World Health Organization (WHO)

Muhamet Afşin1, Mesude Duman2
1Department of Andrology, Health Sciences University, Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Diyarbakir
2Dicle University, Atatürk Faculty of Health Sciences, Diyarbakır

OBJECTIVE: Due to its complexity and subjectivity, semen analysis is difficult to standardize across laboratories. Our aim in this study is to collect basic information about semen analysis of andrology laboratories in Türkiye and to determine the level of standardization within and between laboratories for semen analysis.
MATRERIAL and METHODS: A survey consisting of 41 questions covering all aspects of semen analysis was sent to 145 andrology laboratories that perform semen analysis in Türkiye. Of all, 106 laboratories filled out and returned the survey. The content of the survey was prepared according to the procedures specified in the 6th edition of the 2021 World Health Organization (WHO) laboratory handbook for the examination and processing of human semen. The survey was designed to obtain information about the reported parameters, semen collection and storage, macroscopic-microscopic evaluation, advanced tests and internal-external quality control of the laboratory.
RESULTS: In relation to the laboratories, 84.1% of the parameters reported in semen analysis, 75.8% of the semen collection phase, 76.5% of the storage of semen in the laboratory and macroscopic analysis, 78.07% of the microscopic analysis of semen, 49.8% of advanced tests and 73% of the parameters related to quality criteria were compatible with WHO 2021 criteria.
CONCLUSION: There appear to be differences between laboratories in Türkiye in the reporting and standardization of semen analysis according to the WHO 2021 criteria. Many different standards and criteria are used for semen analysis in andrology laboratories. This makes it difficult to compare results from one laboratory to another. Therefore, it should be recommended that semen analysis be evaluated according to the criteria set by international standards and guidelines.

Keywords: semen analysis, andrology laboratory, microscopic analysis

Androloji laboratuvarlarında semen analizi standardizasyonun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre değerlendirilmesi

Muhamet Afşin1, Mesude Duman2
1SBÜ Gazi Yasargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Androloji Laboratuvarı Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Universitesi, Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye

AMAÇ: Karmaşıklığı ve öznelliği nedeniyle, semen analizinin laboratuvarlar arasında standardize edilmesi oldukça zordur. Bu çalışmadaki amacımız Türkiye’deki androloji laboratuvarlarının semen analizi ile ilgili temel bilgilerin toplanması, semen analizi için laboratuvar içi ve laboratuvarlar arası standardizasyonun düzeyini belirlemektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Türkiye’de semen analizini gerçekleştiren 145 androloji laboratuvarına semen analizinin tüm yönlerini kapsayan 41 sorudan oluşan bir anket gönderildi. Bunlardan 106 laboratuvar doldurup iade etti. Anketin içeriği 2021 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ=WHO)’nün insan semenin incelenmesi ve işlemlerden geçirilmesi laboratuvar el kitabı 6. baskısında belirtilen prosedürlere göre hazırlandı. Anket; raporlanan parametreler, semenin toplanması ve muhafazası, makroskobik– mikroskobik değerlendirme, ileri testler ve labortauvarın iç-dış kalite kontrol konuları hakkında bilgi almak için tasarlandı.
BULGULAR: Laboratuvarlara ilişkin olarak, semen analizinde raporlanan parametrelerin %84,1’i, semen toplama aşamasının %75,8’i, semenin laboratuvarda muhafazası ve makroskobik analizin %76,5’i, semenin mikroskobik analizinin %78,07’i, ileri testlerin %49,8’i, kalite kriterlerine ilişkin parametrelerin %73’ü WHO 2021 kriterlerine uyumluydu.
SONUÇ: Türkiye’de ki laboratuvarlar arasında WHO 2021 kriterlerine göre semen analizinin raporlanması ve standardizasyonunda farklılıklar olduğu görülmektedir. Androloji laboratuvarlarında çok sayıda farklı standart ve kriter kullanılmaktadır, bu da sonuçları bir laboratuvardan diğerine karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle semen analizinin uluslararası standartlar ve kılavuzların belirlediği kriterlere göre değerlendirilmesi tavsiye edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: semen analizi, androloji laboratuvarı, mikroskobik analiz

Muhamet Afşin, Mesude Duman. Evaluation of semen analysis standardization in andrology laboratories accordingto the criteria of World Health Organization (WHO). . 2024; 26(1): 33-40

Corresponding Author: Muhamet Afşin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale