e-ISSN 2587-2524
Volume: 26 Issue: 1 Year: 2024


INDEXES

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Evaluation of pregnant women’s attitudes towards sex life and sexuali []
. 2023; 25(1): 18-26 | DOI: 10.24898/tandro.2023.27167

Evaluation of pregnant women’s attitudes towards sex life and sexuali

Esra Güney1, Zeynep Bal2
1İnönü University Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Malatya
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Afşin School of Health, Kahramanmaraş

OBJECTIVE: This study was conducted to evaluate the attitudes of pregnant women towards sexual life and sexuality.
MATRERIAL and METHODS: The cross-sectional study was conducted between 30 April and 30 May 2022. A total of 298 healthy pregnant women aged 18 years and older were included in the study. Personal Information Form and Attitude Scale toward Sexuality during Pregnancy (AStSdP) were used to collect data.
RESULTS: In the study, 50.7% (n=151) of the pregnant women exhibited a positive attitude towards sexuality, and the total mean scores of the total and sub-dimensions of AStSdP were 112.36±14.21, 28.17±6.17, 38.13±6, respectively..66 and 46.06±7.06. In addition, it was determined that the total mean score of AStSdP was higher in pregnant women who were ≤29 years old, had ≥ university-level education, had health insurance, had a good income, and had a marriage period of 1–5 years (p<0.05).
CONCLUSION: During the preconceptional period and while giving prenatal care by health professionals, the issues that women misunderstood or misunderstood should be clearly stated, and education and counselling should be provided about sexuality.

Keywords: sexuality, sexual attitude, pregnancy

Gebelerin, cinsel yaşam ve cinselliğe karşı tutumlarının değerlendirilmesi

Esra Güney1, Zeynep Bal2
1İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Gaziantep, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma, gebelerin cinsel yaşam ve cinselliğe karşı tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kesitsel tipte tasarlanan araştırma, 30 Nisan– 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışmaya, 18 yaş ve üzeri, sağlıklı 298 gebe dâhil edildi. Veriler toplanırken Kişisel Bilgi Formu ve Gebelikte Cinselliğe Karşı Tutum Ölçeği (GCKTÖ) kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmada gebelerin %50,7sinin (n=151) cinselliğe karşı olumlu tutum sergiledikleri ve GCKTÖ toplam ve alt boyutlarının toplam puan ortalamalarının sırasıyla, 112,36±14,21, 28,17±6,17, 38,13±6,66 ve 46,06±7,06 olduğu belirlendi. Ayrıca ≤29 yaş olan, ≥üniversite düzeyinde eğitime sahip olan, sağlık güvencesi olan, gelir durumu iyi ve evlilik süresi 15 yıl olan gebelerin GCKTÖ toplam puan ortalamasının daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,05).
SONUÇ: Sağlık profesyonelleri tarafından prekonsepsiyonel dönemde ve prenatal bakım verilirken kadının, eksik veya yanlış bildiği konular açıkça dile getirilmeli, cinsellik hakkında eğitim ve danışmanlık verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: cinsellik, cinsel tutum, gebelik

Esra Güney, Zeynep Bal. Evaluation of pregnant women’s attitudes towards sex life and sexuali. . 2023; 25(1): 18-26

Corresponding Author: Zeynep Bal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale