e-ISSN 2587-2524
Volume: 26 Issue: 1 Year: 2024


INDEXES

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sexual function after urethroplasty – affecting factors and precautions []
. 2023; 25(1): 34-39 | DOI: 10.24898/tandro.2023.14880

Sexual function after urethroplasty – affecting factors and precautions

Emre Tokuç, Metin İshak Öztürk
University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune SUAM, Urology Clinic, Istanbul, Turkey

Success in urethral surgeries is generally evaluated by the patency of the urethra and the strength of the urine flow rate. However, from a different perspective, sexual complications that may occur after urethroplasty can seriously reduce the quality of life of patients and change the perception of operative success. It is critical to address these concerns in preoperative counseling for patients with urethral stricture and to follow up with them postoperatively. In this review, the sexual dysfunctions that may be encountered after urethroplasty, the factors affecting them, and the precautions that can be taken are mentioned.

Keywords: urethral stricture, sexual function, urethroplasty, erectile dysfunction

Açık üretroplasti sonrası seksüel fonksiyon – etkileyen faktörler ve önlemler

Emre Tokuç, Metin İshak Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Üretra cerrahilerinde başarı genelde üretranın açıklığı ve idrar akım hızının kuvveti ile değerlendirilmektedir. Ancak farklı bir perspektiften bakıldığında, üretroplasti sonrasında yaşanabilecek seksüel komplikasyonlar, hastaların hayat kalitesini ciddi oranda düşürebilir ve yapılan cerrahinin başarı algısını değiştirebilir. Üretra darlığı olan hastalara preoperatif bilgilendirmede bu konulardan da bahsedilmesi ve postoperatif olarak hastaların bu açıdan takip edilmesi önem arz etmektedir. Bu derlemede, üretroplasti operasyonu sonrası karşılaşılabilecek seksüel disfonksiyonlar, bunları etkileyen faktörler ve alınabilecek önlemlerden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: üretra darlığı, seksüel fonksiyon, üretroplasti, erektil disfonksiyon

Emre Tokuç, Metin İshak Öztürk. Sexual function after urethroplasty – affecting factors and precautions. . 2023; 25(1): 34-39

Corresponding Author: Emre Tokuç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale