Yukarı Çık
Ana Sayfa | Dernek
Androloji Bülteni Cilt: 20 Sayı: 1

  
Erişkin gömük penis rekonstrüksiyonunda yeni suprapubik insizyon tekniği []
. 2017; 19(1): 1-5 | DOI: 10.24898/tandro.2017.26214  

Erişkin gömük penis rekonstrüksiyonunda yeni suprapubik insizyon tekniği

Hasan Yılmaz1, Murat Üstüner2, Mustafa Yüksekkaya1, Mehmet Esat Kösem1, Ali Kemal Uslubaş1, Mustafa Melih Çulha1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, erişkin gömük penis hastalarında suprapubik lipektomi sonrası penisin daha uzun ve estetik görünmesi için uyguladığımız suprapubik insizyon tekniğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2013–2016 yılları arasında, suprapubik yağlanma nedeniyle fonksiyonel penis boyunun kısaldığını düşünen 19 hastanın verileri geriye dönük değerlendirildi. Penopubik bileşkenin yaklaşık 2 cm üstünden ters hilal şeklinde 8 cm’lik transvers cilt insizyonu yapıldıktan sonra, penis kökü, rektus fasyası ve cilt arasındaki tüm adipoz dokular eksize edildi (suprapubik lipektomi). Ardından, insizyonun lateral uçları subdermislerinden orta hatta rektus fasyasına 2/0 emilebilir poliglaktin sütürler ile sabitlendi. Böylece transvers insizyon vertikal plana getirilmiş oldu. Vertikal planda alt ve üst uçta oluşan cilt kulakçıkları açık üçgen şeklinde eksize edilerek, insizyonun estetik görünümün sağlanması amaçlandı. Daha sonra insizyon kapatıldı. Suprapubik lipektomi ile elde edilen penis uzunluğunun korunması ve tamamlanması amacıyla ventralde penoskrotal bileşkeye “Z plasti” uygulandı.
BULGULAR: Ortanca hasta yaşı 31 (20–67) idi. Hastaların kilolarına göre beş hasta normal kiloda, dokuz hasta aşırı kilolu, beş hasta ise obez iken, hiçbir hasta morbid obez değildi. Ortanca vücut kitle indeksi (VKİ) ise 24,7 (21,8–34,2) kg/m2 idi. Ortalama cerrahi süresi 65±25 dk idi. Ortanca penis boyu uzaması 2,3(1,3–3,6) cm idi (p <0,05). Dört hastada postoperatif yara yeri enfeksiyonu gelişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Önerdiğimiz cerrahi insizyon tekniği, özellikle hafif-orta obez olan ve penis kısalığından yakınan hastalarda düşük komplikasyon oranları ile optimal estetik sonuçlar elde edilen ve peniste anlamlı uzunluk artışı sağlayan basit, güvenli ve etkili bir cerrahi yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: gömük penis, obezite, penis boyu


A new suprapubic incision technique for reconstruction of the adult buried penis

Hasan Yılmaz1, Murat Üstüner2, Mustafa Yüksekkaya1, Mehmet Esat Kösem1, Ali Kemal Uslubaş1, Mustafa Melih Çulha1
1Department of Urology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department of Urology, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: We present a novel suprapubic incision technique to obtain amore esthetical and longer penis appearance in adult patients with complaining buried penis.
METHODS: We retrospectively evaluated medical records of 19 patients who underwent reconstruction of adult buried penis in our clinic between 2013 and 2016. All procedures began with a 8 cm transvers downward crescent incision 2 cm above the penoscrotal junction. After removing all adipose tissue among skin, rectus fascia, and penile root (suprapubic lipectomy), the lateral tips of the incision are fixed in the midline from their subdermis to rectus fascia. Thus, the transvers incision is broughtto vertical plan. The tips of the new vertical incision are extracted like an open triangle to obtain a more esthetical wound suturation. After suturation, a ventral “Z plasty” incision is applied to penoscrotal junction to prevent the dorsal growing penile length.
RESULTS: The median patient age was 31 (20–67). As regarding the weight of the patients, five had normal weight, nine patients were over weight, five patients were obese. None of the patients had morbide obesity. The median body mass index was 24.7 (21.8–34.2) kg/m2. The mean operation time was 65±25 min. The median increase in penile length was 2.3(1.3–3.6) cm (p <0.05). Postoperative wound infection occured in four patients (Clavien Grade 1).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The current incision technique is a simple, safe and successful procedure with minor complications, and obtains an acceptable and significant increase in penile length.

Keywords: buried penis, obesity, penile lenght


Hasan Yılmaz, Murat Üstüner, Mustafa Yüksekkaya, Mehmet Esat Kösem, Ali Kemal Uslubaş, Mustafa Melih Çulha. A new suprapubic incision technique for reconstruction of the adult buried penis. . 2017; 19(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Mustafa Melih Çulha, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar