Yukarı Çık
Ana Sayfa | Dernek
Androloji Bülteni Cilt: 20 Sayı: 1

  
Penil plikasyon tekniği uygulanan konjenital penil kurvatür sonuçları []
. 2017; 19(1): 10-15 | DOI: 10.24898/tandro.2017.03779  

Penil plikasyon tekniği uygulanan konjenital penil kurvatür sonuçları

Fuat Kızılay, Mehmet Şahin, Barış Altay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Penil plikasyon tekniği, konjenital penil kurvatür hastalığı tedavisinde kullanılan önemli bir tekniktir. Hastalarımızda bu tekniğinin başarısını ve sonuçlarını analiz etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Penil plikasyon tekniğiyle opere edilen 50 hastanın verileri retrospektif analiz edildi. Hastalara telefon yoluyla ulaşıldı ve kontrole çağrıldı. Hastaların işlemden genel memnuniyetleri, komplikasyon oranı, hastanede yatış süresi, kurvatür dereceleri, erektil fonksiyonları, ele gelen sertlik hissi sorgulandı.
BULGULAR: Olguların ortalama yaşı 29,75’di (22–48). Ortalama kurvatür derecesi 40,1°’ydi. Hastalarda en sık ventral kurvatür saptandı. En sık saptanan kurvatür derecesi 45°’ydi (%54). 40 hasta (%80) postoperatif birinci gün eksterne edildi. On hastada (%20) ele gelen lezyon hissi mevcuttu. Otuz altı hasta (%72) işlemden genel olarak memnun olduğunu belirtti. Altı hastada minör komplikasyonlar görüldü, hiçbirisi girişim gerektirmedi. On hastada (%20) rezidü 5° kurvatür saptandı, ancak hiçbirisi ikincil cerrahi gerektirmedi. Dört hasta, ele gelen lezyon hissi olduğunu (%8) ve üç hasta, peniste hissizlik olduğunu (%6) bildirdi. Kırk dört hasta, erektil fonksiyonlarında bozulma olmadığını (%88) belirtti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Plikasyon tekniği, konjenital penil kurvatür tedavisinde yüksek hasta memnuniyeti ve düşük komplikasyon oranıyla uygulanan bir yöntemdir. Hastaların operasyondan beklentileri preoperatif dönemde iyi irdelenmeli ve hastaların imkansız beklentiler içerisinde olmaları önlenmelidir. Polyester sütürlerin kullanılmasıyla, ele gelen sertlik hissi azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: erektil disfonksiyon, erkek ürolojik cerrahisi, penis hastalıkları


Congenital penile curvature results using penile plication technique

Fuat Kızılay, Mehmet Şahin, Barış Altay
Ege University Medical Faculty, Urology Department, İzmir

INTRODUCTION: Penile plication technique is a fundamental technique used in the treatment of congenital penile curvature disease. We aimed to analyze the success rate and results of this technique in our patients.
METHODS: We performed retrospective analysis of 50 patients who underwent penile plication. We reached the patients via telephone and called them for control. Patients’ overall satisfaction associated with the procedure, complication rate, hospitalization time, the degree of curvature, erectile function and feeling of palpable lesion were questioned.
RESULTS: The mean age of the cases was 29.75 (22–48). The mean curvature degree was 40.1. Ventral was the most common curvature direction. The most common curvature degree was 45°. Forty patients (80%) were discharged on the first postoperative day. There was feeling of palpable lesion in 10 patients (20%). Thirty-six patients (% 72) declared that they were generally satisfied with the procedure. Minor complications were seen in 6 patients, none required intervention. Residual 5° curvature was detected in 10 patients (20%), but no secondary surgery was required. Four patients reported feeling of palpable lesion (8%) and 3 patients had penile numbness (6%). Fortyfour patients (88%) reported no deterioration in erectile function.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Plication technique is a frequently performed method in the treatment of congenital penile curvature with a low complication rate and high patient satisfaction. Urologists must pay attention to patients’ expectations from the surgery during the preoperative period and patients must be avoided from having impossible expectations. The use of polyester sutures has reduced the feeling of palpable lesion.

Keywords: erectile dysfunction, male urological surgery, penile diseases


Fuat Kızılay, Mehmet Şahin, Barış Altay. Congenital penile curvature results using penile plication technique. . 2017; 19(1): 10-15

Sorumlu Yazar: Fuat Kızılay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar