Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 2

 
Evaluation of health care students’ knowledge on breast cancer []
. 2020; 22(2): 94-102 | DOI: 10.24898/tandro.2020.72325  

Evaluation of health care students’ knowledge on breast cancer

Pelin Palas Karaca1, Refika Genç Koyucu2
1Balıkesir University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Balıkesir.
2Istinye University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Istanbul

OBJECTIVE: The research was conducted to evaluate the knowledge of “Breast cancer” of the students attending health vocational high school.
MATRERIAL and METHODS: This descriptive study was conducted with female students in the health services department of a university (n=117). The sociodemographic characteristics of the students and their knowledge about breast cancer were evaluated with the forms developed by the researchers based on the literature. The obtained data are shown with descriptive data, mean, standard deviation, number and percentage distributions using SPSS 20.0 program. Chi square test was used to compare the data.
RESULTS: The mean age of the students was 18.85±3.6 and the mean age of menarche was 13.45±1.26. The frequency of students who stated that they knew the breast anatomy was 68.4%, and the frequency of students who stated that they had knowledge about breast cancer and self-examination was 74.4%. Nearly half of the students (39.3%) stated that they obtained their knowledge about breast cancer from television, radio, newspapers and magazines. Students who have knowledge about breast cancer were more likely to know the age of onset of selfexamination (p<0.05). “Having breast cancer in close relatives increases the risk of breast cancer, “Being a woman increases the risk of breast cancer”, “Having a cancer in one breast increases the risk of developing cancer in the other breast” were the statements related to the breast cancer risk factors that students participated most.
CONCLUSION: Most of the students seem to have knowledge about breast cancer. Nevertheless, the frequency of lack of information about breast self-examination and its importance is high. It is seen that some risk factors related to breast cancer are better known by the students.

Keywords: breast self examination, breast cancer, university students, level of knowledge


Sağlık hizmetleri öğrencilerinin meme kanseri konusunda bilgilerinin değerlendirilmesi

Pelin Palas Karaca1, Refika Genç Koyucu2
1Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Araştırma, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin meme kanseri konusunda bilgilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, 2017–2018 Öğretim yılı/güz yarıyılında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri kız öğrencileriyle yürütülmüştür (N=117). Veriler araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak hazırlanan, öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile “Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulamalarına İlişkin Bilgileri değerlendiren formlar ile değerlendirildi. Elde edilen veriler SPSS 20,0 programı kullanılarak tanımlayıcı veriler, ortalama, standart sapma, sayı ve yüzdelik dağılımları ile gösterilmiştir. Verilerin karşılaştırılmasında ki kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 18,85±3,6, menarş yaş ortalaması 13,45±1,26’dır. Meme anatomisini bildiklerini ifade eden öğrencilerin oranı %68,4, meme kanseri ve kendi kendine muayene hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten öğrencilerin oranı %74,4 tür. Araştırmada öğrencilerin, yarıya yakını %39,3 meme kanseri ile ilgili bilgilerini televizyon, radyo, gazete ve dergilerden aldıklarını belirlendi. Meme kanseri hakkında bilgisi olan öğrencilerin, kendi kendine meme muayenesinin başlama yaşını bilme daha yüksekti (p<0,05). “Yakın akrabalarında meme kanseri olması meme kanseri riskini arttırıyor, “Kadın olmak meme kanseri riskini arttırıyor”, “Bir göğsünde kanser olması diğer göğsünde kanser gelişme riskini arttırıyor” öğrencilerin en çok katıldığı meme risk faktörüne ilişkin ifadelerdir.
SONUÇ: Bu çalışmada öğrencilerin çoğunun meme kanseri hakkında bilgi sahibi oldukları gözükmektedir. Bununla birlikte, kendi kendine meme muayenesi ve önemi ile ilgili bilgileri yetersizdir. Meme kanseri ile ilgili bazı risk faktörlerinin öğrenciler tarafından daha iyi bilindiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: kendi kendine meme muayenesi, meme kanseri, üniversite öğrencileri, bilgi düzeyi


Pelin Palas Karaca, Refika Genç Koyucu. Evaluation of health care students’ knowledge on breast cancer. . 2020; 22(2): 94-102

Corresponding Author: Pelin Palas Karaca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (41 accesses)
 (21 downloaded)